Јавни позив за подношење пријава за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала

На основу члана 4. Уговора о сарадњи број 9-9/32, од 17.04.2015. године, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Велико Градиште (401-57/2015-01-2 од 16.04.2015. године), члана 10 Правилника о раду Комисије бр. 560-66/1/2015-01-2 од 28.04.2015. године, Комисија за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица кроз набавку пакета грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 28.04. 2015. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1. Предмет јавног позива

Јавни позив се расписује за доделу средстава породичним домаћинствима избеглица (Даље: Корисник) која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште, а неопходна им је помоћ за стварање и побољшање услова становања доделом грађевинског материјала.

Средства се одобравају у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала износи 550.000,00 динара, а минимална вредност пакета грађевинског материјала износи 180.000,00 динара по породичном домаћинству Корисника.

Средства се додељују за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу стварања и побољшања услова становања породичних домаћинстава избеглица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

2. Услови за избор корисника

Кориснику може бити додељена Помоћ под следећим условима:

1) да поседује непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију, као и да је на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња, осим ако се ради о непокретности која је изграђена пре доношења прописа о грађењу;

2) да непокретност из тачке 1. не испуњава основне услове становања и да се уградњом додељеног грађевинског материјала она оспособи за употребу и становање;

3) да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

4) да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 1.;

5) да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

6) да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

7) да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла или да им имовина у земљи порекла није обновљена;

8) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

3. Мерила за избор корисника

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова;

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

(1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

(2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

(1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

(2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

(3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова;

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова;

6) Стамбена ситуација породичног домаћинства:

(1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

(2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

(1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;

(2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова;

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

(1) по основу смањења или губитка радне способности Корисника или члана његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова;

(2) по основу телесног оштећења Корисника или члана његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9) Болести од већег социјално-медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: Корисник или члан његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује ако Корисник или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8) подтач. (1) и (2) овог члана.

10) Бруто површина непокретности чија је изградња започета, по члану породичног домаћинства:

(1) до 15 м² – 50 бодова;

(2) до 24 м² – 30 бодова.

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју општине Велико Градиште;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

4. Доказивање испуњених услова

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1) попуњен образац пријаве;

2) фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5) уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

6) изјаву оверену код надлежног органа овере да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности којом конкуришу за средства; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбене потребе; да у држави порекла нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису укључени у неки други програм/пројекат за трајно решавање стамбених потреба у процесу интеграције или повратка и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу;

7) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

8) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;

9) доказ о приходима:

− уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

− уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

− потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа овере да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

− чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије изјава оверена код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији, земљи порекла и/или трећој држави;

10) доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије – потврда/решење надлежног органа;

11) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

12) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју − решење надлежног органа;

13) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство смештено у колективном центру − потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова − изјава оверена код надлежног органа овере о томе;

14) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

15) доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, трудноће и другог здравственог стања – одговарајућа потврда здравствене установе;

16) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

17) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

18) доказ о власништву/праву коришћења над непокретношћу – лист непокретности не старији од шест месеци;

19) дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу.

Обрасце за конкурс могуће је преузети у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште ул. Житни трг 1 у Великом Градишту, канцеларија бр. 3. Особа за контакт Јелена Богдановић.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица кроз набавку пакета грађевинског материјала.

Документација се доставља у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште или путем поште на адресу:

12220 Велико Градиште са напоменом „За конкурс – Додела средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала“. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 11.06.2015.године до 14.00 часова.

Обавезни обрасци за попуњавање (преузети са линка):

Списак документације која се прилаже

Пријава на Јавни позив – Образац 1

Обједињена изјава – Образац 2

Број: 560-66/2/2015-01-2

у Великом Градишту

image_pdfimage_print