Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2014) и члана 74. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), Председник општине Велико Градиште доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за оцену пројеката поднетих на Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину и израду предлога о додели средстава, у саставу:

Новица Савић, представник Удружења новинара Србије,

Зоран Ћулафић, представник Независног удружења новинара Србије и Независног друштва новинара Војводине,

Бобан Томић, представник Асоцијације независних електронских медија

II

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава, потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.

Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Комисија је дужна да на писмени захтев председника општине, уколико уочи неправилности или грешке, исте, у року одређеном у захтеву, исправи и тако исправљен предлог достави председнику општине.

Комисија о свом раду води записник.

Административно – техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs 

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину.

Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Одредбама члана 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји, а сходно члану 22. став 1. Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

Имајући у виду напред изнето, а на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења, за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по напред наведеном Јавном позиву, одлучено је као у диспозитиву.

Број: 401-60/2015-01-2

Датум: 14.05.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print