Обавештење о раном јавном увиду у План детаљне регулације „Подручја Ледерата“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид Плана детаљне регулације „подручја Ледерата“.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.04.2015. године до 30.04.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.04.2015. године до 14:00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

ПДР “Подручје Ледерата“ – Рани јавни увид
Граница Плана са планираном претежном наменом површина
Захтев за примедбе и сугестије – правна лица
Захтев за примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-55/2014-06

Датум: 08.04.2015. године

В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print