Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања привремених објеката и киоска

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 15, 17. ст. 2. и 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), члану 5. а у складу са чланом 3. и 6.. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11) и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 757/2015 од 15.04.2015. године, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 464-58/2014-06 од 15.04.2015. године, објављује јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања привремених објеката и киоска.

Ј А В Н О Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И КИОСКА

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања привремених објеката и киоска, које чине следеће локације:

Локација 23 – к.п. број 546 на Градском кеју у непосредној близини дечијег игралишта. Број објеката: 1 . Површина локације је 8м2 Намена објекта је за услужно- забавне садржаје, постављање мобилијара за дечију игру.

Локација 24 – к.п. број 553 у Градском парку уз бочну стазу у непосредној близини зграде старе библиотеке. Број објеката: 2 . Површина локације до 50м2. Намена објекта је трговинско, услужне или забавне делатност. Локација подесна за постављање летње баште кафића, апарата за кокице, витрина за сладолед, мобилијара за дечију игру.

Локација 25 – к.п. број 553 у Градском парку на главној стази. Број објеката: 3 . Површина сваког објекта је до 3м2. Намена објеката је трговинске и услужне делатности ( Постављање апарата за кокице, витрине за сладолед , мини тезги за продају сувенира или производа старих заната).

Локација 26 – к.п. број 783 на Житном Тргу наспрам зграде СДК, уз дрворед дудова. Број објеката: 1. Површина објекта до 3м2. Намена локације за трговинске и услужно- забавне делатности. Подесно за постављање мобилијара за дечију игру, апарата за кокице или других сличних садржаја.

Локација 27 – к.п. број 475 у улици Кнеза Лазара, испред Банке Интезе и Државне апотеке. Број објеката 1 . Површина локације до 8м2 . Намена објекта је за трговинско, услужне и забавне садржаје (Постављање апарата за кокице, витрине за сладолед , мобилијара за дечију игру).

Локација 28 – к.п. број 463 испред Комерцијалне банке у улици Војводе Мишића. Број објеката: 1. Површина локације до 8м2. Намена објекта је за услужно- забавне садржаје, постављање мобилијара за дечију игру.

Локација 29 – к.п. број 819 на раскрсници улица Пере Металца, Жике Поповића и Војводе Мишића. Број објеката: 1 . Површина објекта до 8м2. Намена објекта је услужно – забавне делатности. Локација подесна за постављање мобилијара за дечију игру.

Локација 30 – к.п. број 393 између Дома здравља и Лукоил бензинске пумпе. Број објеката: 4. Површина локације је до 100м2. 1. Објекат предвиђен уз пешачку стазу која повезује ул. Властимира Павловића Царевца са ул. Војводе Путника. Намена објекта за услужно-забавне или рекреативне садржаје. Подесно за постављање мобилијара за дечију игру и клупа. Предвиђена површина објекта је до 50м2. Друга три објекта предвиђена су од постојећих привремених објеката на локацији број 4 према Лукоил пумпи на површини до 50м2. Намена објеката за трговинско- услужне делатности уз могућност постављање одговарајући киоска.

Локација 31 – к.п. број 2220 у улици Албанске споменице испред к.п. бр. 1692. Број објеката: 4. Површина локације до 80м2. Намена објеката услужно-занатлијске делатности. Локација подесна за постављање тезги за продају занатлијски предмета, сувенира, цвећа и воћа уз могућност постављања киоска.

Локација 32 – к.п. број 1727/1 на Тргу ослобођења (Орашчар) код дечијег игралишта. Број објеката: 1. Површина локације је до 50м2. Намена објеката за спортско- рекреативне и забавне садржаје. Локација подесна за постављање мобилијара за дечију игру, трамболина и других сличних садржаја.

Локација 33 – к.п. број 1895/1 на раскрсници улица Бошка Вребалова и Вељка Влаховића. Број објеката: 1. Површина локације је до 60м2. Намена објеката за спортско- рекреативне и забавне садржаје. Локација подесна за постављање мобилијара за дечију игру, трамболина и других сличних садржаја.

Локација 34 – к.п. број 1895/1 у улици Вељка Влаховића испред спортске хале. Број објеката: 1. површина објекта је до 6м2. Намена објекта за трговинско- услужне делатности. Подесно за постављање апарата за кокице, витрина за сладоледе и тезге за продају брзе хране.

Локација 35 – к.п. број 1566/5 у улици Воје Богдановића испред стамбене зграде. Број објеката: 1. Површина је до 10м2. Намена објекта услужно- забавне делатности. Подесно за постављање мобилијара за дечију игру.

II Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III Локације се дају у закуп на период од 4 година.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Допуном програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године, ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, а у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV Почетни износ закупнине за предмете надметања износи:

-за пословне објекте услужног и комерцијалног садржаја у износу од: 83,00 дин/м² у I зони; 70,00 дин/м² у II зони; 58,00 дин/м² у III зони; 47,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу;

-за пословне објекте занатског садржаја 11,00 дин/м² у I зони; 9,00 дин/м² у II зони; 7,00 дин/м² у III зони; 6,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу.

Усклађивање накнаде за давање у закуп вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

V Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се дана 30.04.2015. године са почетком у 12:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 11,00 часова дана 30.04.2015. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 динара/м² на месечном нивоу.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Понуђачима који понуде највеће износе за предмете надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о давању у закуп на одређено време и уплати годишње понуђене цене.

IX У случају да будући закупац не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 464-58/2015-06,

дана 15. 04. 2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print