Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину са изменама и допунама

Напомена: Јавни позив је првобитно објављен на сајту општине Велико Градиште и недељном листу “Реч народа“ 21.04.2015. године. Због насталих техничких проблема, позив објављујемо поново. Саставни део позива је Одлука о измени и допуни Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину.

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14) те члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14) и Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2015. годину (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 14/2014), Председник општине Велико Градиште (у даљем тексту: Председник), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком Општинског већа општине Велико Градиште, бр. 401-55/2015-01-4 (члан 2.) од 09.04.2015. године, средства у износу од 564.300,00 динара намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину путем телевизијског емитовања.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања – информисање јавности о раду локалне самоуправе и актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Велико Градиште, а посебно у циљу заштите и развоја људских права и демократије, слободног развоја личности и заштите деце и младих и припадника осетљивих друштвених група, развоја културног и уметничког стваралаштва, очувања културне баштине и неговања традиције, развоја образовања, науке, спорта, туризма, пољопривреде, заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре као и здравља људи на територији општине Велико Градиште.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине Велико Градиште намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Максимални износ који се одобрава по justify је 282.150,00 динара.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од општине Велико Градиште, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
  1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

  1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

  1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

  2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

  2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. актуелност теме:

– рад и активности органа локалне самоуправе,

– слободан развој личности и заштита деце и младих и економски и социјално угрожених и осетљивих друштвених група,
– очување културне баштине и неговање традиције и језика,
– развој културног и уметничког стваралаштва,
– развој образовања,
– развој науке,
– развој спорта,

– развој привреде, нарочито туризма и пољопривреде,

– заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре и

– заштите и унапређења здравља људи.

2. оригиналност теме;

3. зона сервиса – опслуживања треба да обезбеди пријем телевизијског сигнала за најмање 80% становништва на територији општине;

5. обим и квалитет пређашње сарадње са општином Велико Градиште у остваривању јавног интереса грађана.

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у недељном листу „Реч народа“ и сајту општине Велико Градиште – www.velikogradiste.org.rs.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2015. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Велико Градиште (рубрика вести) – www.velikogradiste.org.rs: Образац 1 (пријава и табела), а објављен је уз текст Конкурса.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3. дозвола за емитовање ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4. оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);

5. уговор закључен са кабловским дистрибутером који преноси програм на територији општине Велико Градиште.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Велико Градиште.

Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и обрасци за пријаву и извештаје објављују се и на веб-сајту општине Велико Градиште, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Општина Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, насловљене са: “Пријава по Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште“, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Број: 401-60/2015-01-2

Датум: 17.04.2015. год.
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

Обрасци за преузимање:

Образац 1.1

Образац 1.2

Образац 2

image_pdfimage_print