Archive for month: април, 2015

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 2366/127 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројектастамбено-пословног објекта, на к.п.бр. 2366/127 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева Петровић Дракчета из Тополовника.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 30.04.2015. године до 06.05.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.05.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

image_pdfimage_print

Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину са изменама и допунама

Напомена: Јавни позив је првобитно објављен на сајту општине Велико Градиште и недељном листу “Реч народа“ 21.04.2015. године. Због насталих техничких проблема, позив објављујемо поново. Саставни део позива је Одлука о измени и допуни Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину.

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14) те члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14) и Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2015. годину (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 14/2014), Председник општине Велико Градиште (у даљем тексту: Председник), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком Општинског већа општине Велико Градиште, бр. 401-55/2015-01-4 (члан 2.) од 09.04.2015. године, средства у износу од 564.300,00 динара намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину путем телевизијског емитовања.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања – информисање јавности о раду локалне самоуправе и актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Велико Градиште, а посебно у циљу заштите и развоја људских права и демократије, слободног развоја личности и заштите деце и младих и припадника осетљивих друштвених група, развоја културног и уметничког стваралаштва, очувања културне баштине и неговања традиције, развоја образовања, науке, спорта, туризма, пољопривреде, заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре као и здравља људи на територији општине Велико Градиште.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине Велико Градиште намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Максимални износ који се одобрава по justify је 282.150,00 динара.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од општине Велико Градиште, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
  1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

  1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

  1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

  2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

  2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. актуелност теме:

– рад и активности органа локалне самоуправе,

– слободан развој личности и заштита деце и младих и економски и социјално угрожених и осетљивих друштвених група,
– очување културне баштине и неговање традиције и језика,
– развој културног и уметничког стваралаштва,
– развој образовања,
– развој науке,
– развој спорта,

– развој привреде, нарочито туризма и пољопривреде,

– заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре и

– заштите и унапређења здравља људи.

2. оригиналност теме;

3. зона сервиса – опслуживања треба да обезбеди пријем телевизијског сигнала за најмање 80% становништва на територији општине;

5. обим и квалитет пређашње сарадње са општином Велико Градиште у остваривању јавног интереса грађана.

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у недељном листу „Реч народа“ и сајту општине Велико Градиште – www.velikogradiste.org.rs.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2015. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Велико Градиште (рубрика вести) – www.velikogradiste.org.rs: Образац 1 (пријава и табела), а објављен је уз текст Конкурса.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3. дозвола за емитовање ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4. оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);

5. уговор закључен са кабловским дистрибутером који преноси програм на територији општине Велико Градиште.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Велико Градиште.

Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и обрасци за пријаву и извештаје објављују се и на веб-сајту општине Велико Градиште, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Општина Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, насловљене са: “Пријава по Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште“, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Број: 401-60/2015-01-2

Датум: 17.04.2015. год.
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

Обрасци за преузимање:

Образац 1.1

Образац 1.2

Образац 2

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања привремених објеката и киоска

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 15, 17. ст. 2. и 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), члану 5. а у складу са чланом 3. и 6.. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11) и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 757/2015 од 15.04.2015. године, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 464-58/2014-06 од 15.04.2015. године, објављује јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања привремених објеката и киоска.

Ј А В Н О Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И КИОСКА

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања привремених објеката и киоска, које чине следеће локације:

Локација 23 – к.п. број 546 на Градском кеју у непосредној близини дечијег игралишта. Број објеката: 1 . Површина локације је 8м2 Намена објекта је за услужно- забавне садржаје, постављање мобилијара за дечију игру.

Локација 24 – к.п. број 553 у Градском парку уз бочну стазу у непосредној близини зграде старе библиотеке. Број објеката: 2 . Површина локације до 50м2. Намена објекта је трговинско, услужне или забавне делатност. Локација подесна за постављање летње баште кафића, апарата за кокице, витрина за сладолед, мобилијара за дечију игру.

Локација 25 – к.п. број 553 у Градском парку на главној стази. Број објеката: 3 . Површина сваког објекта је до 3м2. Намена објеката је трговинске и услужне делатности ( Постављање апарата за кокице, витрине за сладолед , мини тезги за продају сувенира или производа старих заната).

Локација 26 – к.п. број 783 на Житном Тргу наспрам зграде СДК, уз дрворед дудова. Број објеката: 1. Површина објекта до 3м2. Намена локације за трговинске и услужно- забавне делатности. Подесно за постављање мобилијара за дечију игру, апарата за кокице или других сличних садржаја.

Локација 27 – к.п. број 475 у улици Кнеза Лазара, испред Банке Интезе и Државне апотеке. Број објеката 1 . Површина локације до 8м2 . Намена објекта је за трговинско, услужне и забавне садржаје (Постављање апарата за кокице, витрине за сладолед , мобилијара за дечију игру).

Локација 28 – к.п. број 463 испред Комерцијалне банке у улици Војводе Мишића. Број објеката: 1. Површина локације до 8м2. Намена објекта је за услужно- забавне садржаје, постављање мобилијара за дечију игру.

Локација 29 – к.п. број 819 на раскрсници улица Пере Металца, Жике Поповића и Војводе Мишића. Број објеката: 1 . Површина објекта до 8м2. Намена објекта је услужно – забавне делатности. Локација подесна за постављање мобилијара за дечију игру.

Локација 30 – к.п. број 393 између Дома здравља и Лукоил бензинске пумпе. Број објеката: 4. Површина локације је до 100м2. 1. Објекат предвиђен уз пешачку стазу која повезује ул. Властимира Павловића Царевца са ул. Војводе Путника. Намена објекта за услужно-забавне или рекреативне садржаје. Подесно за постављање мобилијара за дечију игру и клупа. Предвиђена површина објекта је до 50м2. Друга три објекта предвиђена су од постојећих привремених објеката на локацији број 4 према Лукоил пумпи на површини до 50м2. Намена објеката за трговинско- услужне делатности уз могућност постављање одговарајући киоска.

Локација 31 – к.п. број 2220 у улици Албанске споменице испред к.п. бр. 1692. Број објеката: 4. Површина локације до 80м2. Намена објеката услужно-занатлијске делатности. Локација подесна за постављање тезги за продају занатлијски предмета, сувенира, цвећа и воћа уз могућност постављања киоска.

Локација 32 – к.п. број 1727/1 на Тргу ослобођења (Орашчар) код дечијег игралишта. Број објеката: 1. Површина локације је до 50м2. Намена објеката за спортско- рекреативне и забавне садржаје. Локација подесна за постављање мобилијара за дечију игру, трамболина и других сличних садржаја.

Локација 33 – к.п. број 1895/1 на раскрсници улица Бошка Вребалова и Вељка Влаховића. Број објеката: 1. Површина локације је до 60м2. Намена објеката за спортско- рекреативне и забавне садржаје. Локација подесна за постављање мобилијара за дечију игру, трамболина и других сличних садржаја.

Локација 34 – к.п. број 1895/1 у улици Вељка Влаховића испред спортске хале. Број објеката: 1. површина објекта је до 6м2. Намена објекта за трговинско- услужне делатности. Подесно за постављање апарата за кокице, витрина за сладоледе и тезге за продају брзе хране.

Локација 35 – к.п. број 1566/5 у улици Воје Богдановића испред стамбене зграде. Број објеката: 1. Површина је до 10м2. Намена објекта услужно- забавне делатности. Подесно за постављање мобилијара за дечију игру.

II Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III Локације се дају у закуп на период од 4 година.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Допуном програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године, ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, а у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV Почетни износ закупнине за предмете надметања износи:

-за пословне објекте услужног и комерцијалног садржаја у износу од: 83,00 дин/м² у I зони; 70,00 дин/м² у II зони; 58,00 дин/м² у III зони; 47,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу;

-за пословне објекте занатског садржаја 11,00 дин/м² у I зони; 9,00 дин/м² у II зони; 7,00 дин/м² у III зони; 6,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу.

Усклађивање накнаде за давање у закуп вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

V Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се дана 30.04.2015. године са почетком у 12:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 11,00 часова дана 30.04.2015. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 динара/м² на месечном нивоу.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Понуђачима који понуде највеће износе за предмете надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о давању у закуп на одређено време и уплати годишње понуђене цене.

IX У случају да будући закупац не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 464-58/2015-06,

дана 15. 04. 2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду у План детаљне регулације „Подручја тврђаве Рам“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид Плана детаљне регулације „подручја тврђаве Рам“.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.04.2015. године до 30.04.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.04.2015. године до 14:00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

ПДР “Подручје Рам“ – Рани јавни увид
Планирана намена површина
Валоризација према студији
Захтев за примедбе и сугестије – физичка лица
Захтев за примедбе и сугестије – правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-54/2014-06

Датум: 08.04.2015. године

В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду у План детаљне регулације „Приобаље“ у Великом Градишту

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид Плана детаљне регулације „Приобаље“ у Великом Градишту.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.04.2015. године до 30.04.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.04.2015. године до 14,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

1 План намене површина
2 План намене површина
3 План намене површина
Захтев за примедбе и сугестије – правна лица
Захтев за примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 031-6/2014-06

Датум: 08.04.2015. године

В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду у План детаљне регулације „Подручја Ледерата“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид Плана детаљне регулације „подручја Ледерата“.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 16.04.2015. године до 30.04.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.04.2015. године до 14:00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

ПДР “Подручје Ледерата“ – Рани јавни увид
Граница Плана са планираном претежном наменом површина
Захтев за примедбе и сугестије – правна лица
Захтев за примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-55/2014-06

Датум: 08.04.2015. године

В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print