Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07) члана 74. став 1. тачка 7. Статута Општине Велико Градиште („Сл.гл.РС“, бр. 9/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште („Сл.гл. општине Велико Градиште“, бр 5/2014), Председник општине Велико Градиште је, дана29.01.2015 године, донео

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I.

– Предмет јавног надметања-

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:

KO Број јавног надметања Површина (ha, ari, m2) Почетна цена

( din / ha)

Депозит

(din) 10%

Период закупа

(god)

БИСКУПЉЕ 1 5,2610 11623,42 6115,08 1
БИСКУПЉЕ 2 0,0329 20514,28 67,49 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3 2,1113 19950,19 4212,08 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 4 5,6846 230,56 131,07 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 5 5,5062 8828,22 4860,99 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 6 17,1286 12855,35 22019,41 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 7 13,3644 20514,28 27416,10 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 8 0,0015 20514,28 3,08 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 9 1,6960 1025,71 173,96 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 10 0,2015 20514,28 413,36 1
ГАРЕВО 11 4,4636 18929,15 8449,22 1
ГАРЕВО 12 0,7300 15955,41 1164,75 1
ДЕСИНЕ 13 5,8455 7265,43 4247,01 1
ДЕСИНЕ 14 0,1806 15955,41 288,15 1
ДЕСИНЕ 15 10,1264 12938,01 13101,55 1
ДЕСИНЕ 16 0,2198 18235,46 400,82 1
ДЕСИНЕ 17 0,2400 18235,46 437,65 1
ДЕСИНЕ 18 0,0743 10636,53 79,03 1
ДОЉАШНИЦА 19 2,0596 19532,87 4022,99 1
ЂУРАКОВО 20 0,7085 4231,24 299,78 1
ЂУРАКОВО 21 12,4425 8222,24 10230,52 1
ЗАТОЊЕ 22 166,4538 3101,93 51632,77 1
ЗАТОЊЕ 23 1,7197 4772,44 820,72 1
ЗАТОЊЕ 24 21,7913 17863,53 38926,95 1
ЗАТОЊЕ 25 4,0356 5249,96 2118,68 1
ЗАТОЊЕ 26 0,2350 15955,41 374,95 1
ЗАТОЊЕ 27 0,4018 18235,46 732,70 1
ЗАТОЊЕ 28 0,0559 25326,49 141,58 1
ЗАТОЊЕ 29 0,1341 15955,41 213,96 1
ЗАТОЊЕ 30 0,1974 12916,58 254,97 1
ЗАТОЊЕ 31 0,3740 3190,84 119,34 1
ЗАТОЊЕ 32 0,0671 20514,28 137,65 1
ЗАТОЊЕ 33 0,0213 3646,85 7,77 1
ЗАТОЊЕ 34 0,0229 23046,43 52,78 1
КАМИЈЕВО 35 1,3134 14175,70 1861,84 1
КИСИЉЕВО 36 1,4913 19227,49 2867,40 1
КИСИЉЕВО 37 33,3878 4102,86 13698,53 1
КИСИЉЕВО 38 0,3645 18235,46 664,68 1
КИСИЉЕВО 39 1,2143 23046,43 2798,53 1
КУМАНЕ 40 19,4494 20262,75 39409,83 1
КУМАНЕ 41 13,4276 20307,00 27267,43 1
КУМАНЕ 42 11,1806 11832,77 13229,75 1
КУМАНЕ 43 0,7998 4584,82 366,69 1
КУРЈАЧЕ 44 1,0790 15024,17 1621,11 1
КУРЈАЧЕ 45 14,2458 21345,84 30408,85 1
КУРЈАЧЕ 46 15,1508 22110,37 33498,98 1
КУРЈАЧЕ 47 15,0974 23092,59 34863,80 1
КУРЈАЧЕ 48 13,9710 23046,43 32198,17 1
КУРЈАЧЕ 49 8,7397 23046,43 20141,89 1
КУРЈАЧЕ 50 1,3022 23046,43 3001,11 1
КУРЈАЧЕ 51 1,3069 23046,43 3011,94 1
КУСИЋЕ 52 8,6854 4806,47 4174,61 1
КУСИЋЕ 53 10,8763 3428,52 3728,96 1
КУСИЋЕ 54 0,0768 14778,87 113,50 1
ЉУБИЊЕ 55 0,7969 5108,29 407,08 1
ЉУБИЊЕ 56 1,5350 14035,57 2154,46 1
ЉУБИЊЕ 57 9,0136 18235,46 16436,72 1
МАЈИЛОВАЦ 58 0,4857 5470,89 265,72 1
МАЈИЛОВАЦ 59 7,3737 23705,18 17479,49 1
МАЈИЛОВАЦ 60 5,0471 20888,79 10542,78 1
МАЈИЛОВАЦ 61 1,1900 5198,95 618,67 1
МАКЦЕ 62 1,4834 17405,58 2581,94 1
ОСТРОВО 63 3,4544 3733,76 1289,79 1
ОСТРОВО 64 0,4748 19009,15 902,55 1
ОСТРОВО 65 6,1935 2582,82 1599,67 1
ОСТРОВО 66 14,0593 16768,18 23574,89 1
ОСТРОВО 68 24,0117 17481,42 41975,87 1
ОСТРОВО 69 1,0487 20514,28 2151,33 1
ОСТРОВО 70 2,8331 22727,36 6438,89 1
ПЕЧАНИЦА 71 6,1084 12938,68 7903,46 1
ПЕЧАНИЦА 72 14,1684 6231,48 8829,01 1
ПЕЧАНИЦА 73 0,2106 10636,53 224,01 1
ПЕЧАНИЦА 74 0,0954 23046,43 219,86 1
ПОЖЕЖЕНО 75 5,2950 16070,62 8509,39 1
ПОЖЕЖЕНО 76 10,5005 4809,51 5050,22 1
ПОЖЕЖЕНО 77 0,4899 6453,46 316,15 1
ПОЖЕЖЕНО 78 161,2476 11305,44 182297,48 1
ПОЖЕЖЕНО 79 13,0565 7791,73 10173,27 1
ПОЖЕЖЕНО 80 58,0566 8831,82 51274,53 1
ПОЖЕЖЕНО 81 21,5233 2563,97 5518,50 1
ПОЖЕЖЕНО 82 9,8628 2951,19 2910,70 1
ПОЖЕЖЕНО 83 0,1711 7851,04 134,33 1
ПОЖЕЖЕНО 84 0,1960 12916,58 253,16 1
ПОЖЕЖЕНО 85 0,1356 12916,58 175,15 1
ПОЖЕЖЕНО 86 0,1310 15955,41 209,02 1
ПОЖЕЖЕНО 87 0,1453 15955,41 231,83 1
ПОПОВАЦ 88 5,5290 10405,37 5753,09 1
РАМ 89 26,2526 2426,61 6370,48 1
РАМ 90 19,3236 6999,18 13524,94 1
СИРАКОВО 91 22,7833 10049,19 22895,38 1
СИРАКОВО 92 9,9872 23046,43 23016,93 1
СИРАКОВО 93 1,6440 23046,43 3788,83 1
СИРАКОВО 94 1,2090 23046,43 2786,31 1
СИРАКОВО 95 3,2410 25326,49 8208,31 1
СИРАКОВО 96 0,1610 4102,86 66,06 1
СИРАКОВО 97 5,2695 23046,43 12144,32 1
СРЕДЊЕВО 98 1,2231 23090,80 2824,24 1
СРЕДЊЕВО 99 7,7164 21092,88 16276,11 1
SREDNJEVO 100 0,1870 20514,28 383,62 1
СРЕДЊЕВО 101 0,0107 4102,86 4,39 1
ТОПОЛОВНИК 102 0,2131 20514,28 437,16 1
ТОПОЛОВНИК 103 1,2153 18589,67 2259,20 1
ТОПОЛОВНИК 104 11,0881 18007,01 19966,35 1
ТРИБРОДЕ 105 2,2457 5694,45 1278,80 1
ТРИБРОДЕ 106 0,0576 18438,14 106,20 1
ЦАРЕВАЦ 107 0,3981 19607,56 780,58 1
ЦАРЕВАЦ 108 1,6953 25326,49 4293,60 1
ЦАРЕВАЦ 109 1,1256 21924,88 2467,86 1
ЦАРЕВАЦ 110 0,0658 18235,46 119,99 1
ЦАРЕВАЦ 111 0,5046 5540,70 279,58 1
ЧЕШЉЕВА БАРА 112 1,9098 10464,40 1998,49 1
УКУПНО   962,2000      

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, сваког радног дана од 7.оо до 15.оо часова.

Контакт особа Данијела Илић, тел.012-662-122 лок.116 и 069/8047-667.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:

за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 23.02. 2015 године од 10.оо до 14. оо часова,

– за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 24.02.2015 године од 10.оо до 14.оо часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у поџакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:

– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе број: 840-961804-78 сврха „За надметање бр.____“.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.

8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

9. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

· формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)

· доказ о уплати депозита

· лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

· потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

· Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

· Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

· име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10,00 сати, дана 25.02.2015 године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у згради Општине Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., и то:

1. К.О. Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 26.02.2015 године са почетком у 10,00 часова.

2. К.О. Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 27.02.2015 године са почетком у 10,00 часова.

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Средства обезбеђења плаћања –
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе Општине Велико Градиште.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

· гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

· уговор о јемству јемца ( правно лице ) или

· доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у „Реч народа“ – Недељнику Браничевског округа/Службеном гласнику Општине Велико Градиште, на огласној табли Општинске управе Општине Велико Градиште и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Велико Градиште.

Формулар за пријављивање на јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – други круг

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-2/2015-01-2 
Дана: 29.01. 2015 године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print