Одлука о измени Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

На основу члана 64. ст. 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 44. ст. 1. тач. 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 74. ст. 1. тач. 5. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2014) Председник општине Велико Градиште, донео је дана, 25. фебруара 2015 године,

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. У Огласу за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, број 320-2/2015-01-2 од 29.01.2015 године, у Одељку IV. у првом ставу, рок за подношење документације за пријављивање оџначен бројем и датумом „10,00 сати дана 25.02.2015 године“ брише се.

Уместо избрисаног броја и датума додају се нови који гласе: “9:00 сати дана 27.02.2015 године“.

2. У истом Огласу у Одељку V. у ставу 1. тачка 1. после речи дана, речи „26.02.2015 године са почетком у 10:00 часова“ бришу се.

Уместо избрисаних бројева односно датума и времена додају се нови који гласе: „27.02.2015 године са почеком у 11:00 часова“.

3. Остали саставни делови Одлуке под горњим бројем остају неизмењени.

4. НАЛАЖЕ СЕ Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини да као благовремене прихвати и пријаве поднете после рока наведеног у основном огласу али не и после рока наведеног у овој Одлуци.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
дана 25.02.2015 године, у Великом Градишту
Бр. 320-2/2015-01-2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print