Обавештење пољопривредницима који су претрпели штете услед мајских поплава

Овим путем обавештавамо грађане општине Велико Градиште, власнике и кориснике пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезнике плаћања накнаде за одводњавање који су претрпели штете услед мајских поплава на земљишту односно усевима, да је Влада Републике Србије донела акт о ослобађању плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, односно да се обвезницима накнаде одобри одлагање плаћања накнаде дуга по основу одводњавања за 2013 годину до 31.07.2015 године, те да се у оваквом случају, обвезницима не обрачунава камата по основу тако насталог дуга.

Актом Владе предвиђено је да су у циљу остваривања овог права обвезници дужни да у складу са чланом 1. ст. 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији (“Службени гласник РС“ бр. 75/14) да надлежном органу који врши обрачун и задужење тих накнада (Министарство финансија-Пореска управа, Јавно водопривредно предузеће „Србија воде“ и др) доставе у року од 45. дана писани доказ (решење односно потврду) издату од стране надлежног органа општине Велико Градиште, да су услед поплава у мају 2014 године претрпели штету на земљишту односно усевима.

Рок за остваривање права истиче 22.03.2015 године.

Надлежни орган за издавање потрврда је Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, лице Данијела Илић дипл. инж. пољопривреде.

Рок је преклузиван и његовим истеком губи се право да се захтев поднесе.

Образац захтева за издавање потврде о претрпљеној штети

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-23/2015-01-2
Дана: 24. 02. 2015. године
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print