Јавни позив ради давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште

На основу Одлуке Председника општине Велико Градиште о покретању поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште број 361-2/2015-01-2 од 23.02.2015. године, Комисија за закуп СО Велико Градиште, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. Општина Велико Градиште издаје у закуп пословни простор – објекат у Великом Градишту у улици Милене Павловић Барили, постојећи на кат. парцели бр. 1566/7 у КО Велико Градиште.

Укупна корисна површина која се даје у закуп је 208 м2.

2. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

3. Почетна цена закупа износи 4 еура по м2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

4. Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-0961804-78 (наменски рачун), приликом подношења понуда.

5. Понуде се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп пословног простора-не отварати”, преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, или поштом на адресу Општина Велико Градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

6. Понуда физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Понуда за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

7. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.

8. Понуде се подносе у периоду од 24.02.2015. године до 10.03.2015. године.

Благовременом сматра се понуда која је примљена на писарници Општинске управе општине Велико Градиште до 10.03.2015. године до 11.00 часова.

9. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

10. Поступак прикупљања понуда сматра се успелим и у случају достављања једне исправне понуде којом се подносилац проглашава закупцем, ако понуди износ закупнине најмањеу висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

11. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 10.03.2015. године, са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна понуда.

12. Право на закључење уговора о закупу стиче понуђач који је понудио највећи износ закупнине.

13. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли општине.

14. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће доставити Општинском већу заједно са записником о спроведеном поступку.

Веће након спороведеног поступка, образложену одлуку доставља Скупштини на одлучивање.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине уз претходно добијену сагласност Општинског правобраниоца.

15. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

16. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначнеодлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

17. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

18. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

19. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

20. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

21. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или поџакуп другом лицу.

22. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

23. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

24. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

25. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-122 лок. 113.

26. Оглас је објављен на огласној табли општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 464-27/2015-06
Датум 23.02.2015. године

Председник Комисије за закуп
СО Велико Градиште

image_pdfimage_print