Archive for month: фебруар, 2015

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и145/2014) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2015. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I. Општина Велико Градиште, извршиће отуђење, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Рударево, Бабино Мочило, Бели Багрем, Београдска“, које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у К.о. Велико Градиште, уписане као јавна својина општине Велико Градиште, а ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

а)

– кат. парц. бр. 3915/39, Рударево, површине 5,55 ари;
– кат. парц. бр. 3915/40, Рударево, површине 7,58 ари;

б)

– кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, површине 4,56 ари;
– кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, површине 4,94 ари;

в)

– кат. парц. бр. 2366/83, Бели Багрем, површине 2,02 ара;
– кат. парц. бр. 2366/84, Бели Багрем, површине 2,01ара;

г)

– кат. парц. бр. 2266, Бели Багрем, површине 5,23 ара;

д)

– кат. парц. бр. 21/6, Београдска, површине 2,53 ара;
– кат. парц. бр. 21/17, Београдска, површине 1,16 ара,

све у К.о. Велико Градиште.

II. Предмети надметања из тачке I овог огласа налазе се у обухвату Просторног плана општине Велико Градиште и Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште и отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене .

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III. Непокретности из тачке I овог огласа се отуђују будућим купцима у својину.

IV. На парцелама из тачке I овог огласа предвиђена је изградња објеката и садржаја одређених Просторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2011), и Планом генералне регулације за насеље Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 15/2014) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и урбанистичке пројектне документације.

V. Почетна цена за предмете надметања из тачке I овог Огласа под
а) износи 700,00 еура по ару;
под б) износи 1.200,00 еура по ару;
под в) износи 3.000,00 еура по ару;
под г) износи 2.500,00 еура по ару;
под д) износи 2.000,00 еура по ару;
а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, под претњом пропуштања а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011).

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 30.03.2015. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX. По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI. овог Огласа отуђено земљиште биће му изузето и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII. овог огласа.

XI. Ближа обавештења који се тичу јавног надметања могу се добити на телефон 012/662-122 лок. 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, соба бр. 41. први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-18/2015-06,

Дана 27. фебруар 2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Одлука о измени Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

На основу члана 64. ст. 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 44. ст. 1. тач. 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 74. ст. 1. тач. 5. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2014) Председник општине Велико Градиште, донео је дана, 25. фебруара 2015 године,

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. У Огласу за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, број 320-2/2015-01-2 од 29.01.2015 године, у Одељку IV. у првом ставу, рок за подношење документације за пријављивање оџначен бројем и датумом „10,00 сати дана 25.02.2015 године“ брише се.

Уместо избрисаног броја и датума додају се нови који гласе: “9:00 сати дана 27.02.2015 године“.

2. У истом Огласу у Одељку V. у ставу 1. тачка 1. после речи дана, речи „26.02.2015 године са почетком у 10:00 часова“ бришу се.

Уместо избрисаних бројева односно датума и времена додају се нови који гласе: „27.02.2015 године са почеком у 11:00 часова“.

3. Остали саставни делови Одлуке под горњим бројем остају неизмењени.

4. НАЛАЖЕ СЕ Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини да као благовремене прихвати и пријаве поднете после рока наведеног у основном огласу али не и после рока наведеног у овој Одлуци.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
дана 25.02.2015 године, у Великом Градишту
Бр. 320-2/2015-01-2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print

Обавештење пољопривредницима који су претрпели штете услед мајских поплава

Овим путем обавештавамо грађане општине Велико Градиште, власнике и кориснике пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезнике плаћања накнаде за одводњавање који су претрпели штете услед мајских поплава на земљишту односно усевима, да је Влада Републике Србије донела акт о ослобађању плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, односно да се обвезницима накнаде одобри одлагање плаћања накнаде дуга по основу одводњавања за 2013 годину до 31.07.2015 године, те да се у оваквом случају, обвезницима не обрачунава камата по основу тако насталог дуга.

Актом Владе предвиђено је да су у циљу остваривања овог права обвезници дужни да у складу са чланом 1. ст. 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији (“Службени гласник РС“ бр. 75/14) да надлежном органу који врши обрачун и задужење тих накнада (Министарство финансија-Пореска управа, Јавно водопривредно предузеће „Србија воде“ и др) доставе у року од 45. дана писани доказ (решење односно потврду) издату од стране надлежног органа општине Велико Градиште, да су услед поплава у мају 2014 године претрпели штету на земљишту односно усевима.

Рок за остваривање права истиче 22.03.2015 године.

Надлежни орган за издавање потрврда је Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, лице Данијела Илић дипл. инж. пољопривреде.

Рок је преклузиван и његовим истеком губи се право да се захтев поднесе.

Образац захтева за издавање потврде о претрпљеној штети

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-23/2015-01-2
Дана: 24. 02. 2015. године
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавни позив ради давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште

На основу Одлуке Председника општине Велико Градиште о покретању поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште број 361-2/2015-01-2 од 23.02.2015. године, Комисија за закуп СО Велико Градиште, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. Општина Велико Градиште издаје у закуп пословни простор – објекат у Великом Градишту у улици Милене Павловић Барили, постојећи на кат. парцели бр. 1566/7 у КО Велико Градиште.

Укупна корисна површина која се даје у закуп је 208 м2.

2. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

3. Почетна цена закупа износи 4 еура по м2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

4. Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-0961804-78 (наменски рачун), приликом подношења понуда.

5. Понуде се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп пословног простора-не отварати”, преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, или поштом на адресу Општина Велико Градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

6. Понуда физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Понуда за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

7. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.

8. Понуде се подносе у периоду од 24.02.2015. године до 10.03.2015. године.

Благовременом сматра се понуда која је примљена на писарници Општинске управе општине Велико Градиште до 10.03.2015. године до 11.00 часова.

9. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

10. Поступак прикупљања понуда сматра се успелим и у случају достављања једне исправне понуде којом се подносилац проглашава закупцем, ако понуди износ закупнине најмањеу висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

11. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 10.03.2015. године, са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна понуда.

12. Право на закључење уговора о закупу стиче понуђач који је понудио највећи износ закупнине.

13. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли општине.

14. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће доставити Општинском већу заједно са записником о спроведеном поступку.

Веће након спороведеног поступка, образложену одлуку доставља Скупштини на одлучивање.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине уз претходно добијену сагласност Општинског правобраниоца.

15. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

16. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначнеодлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

17. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

18. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

19. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

20. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

21. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или поџакуп другом лицу.

22. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

23. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

24. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

25. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-122 лок. 113.

26. Оглас је објављен на огласној табли општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 464-27/2015-06
Датум 23.02.2015. године

Председник Комисије за закуп
СО Велико Градиште

image_pdfimage_print

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање

Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.

Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адпатацији/доградња).

У августу 2012. године, као припрема за Регионали стамбени програм, почело је евидентирање стамбених потреба избеглица у свим јединицама локалне самоуправе у Србији. Како евидентирање и ажурирање података о евидентираним породицама које су у стању потребе треба да буде континуирано, неопходно је наставити са наведеним активностима.

У септембру 2013. године у Србији је почела реализација Региналног стамбеног програма. До сада су изабрани корисници за доделу пакета грађевинског материјала и монтажних кућа у оквиру првог потпројекта, док је у оквиру потпројеката 2 и 4 у току избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине и корисника за доделу монтажних кућа.

Регионални програм стамбеног збрињавања (РСП) је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за око 27.000 најугроженијих избегличких породица, односно за око 74.000 људи у региону. Од тог броја 16.780 породица је у Србији, тачније око 45.000 људи. РСП Србије биће спроведен у наредних пет година кроз више потпројеката.

Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра. Регионални стамбени програм све четири земље вредан је 584 милиона евра и финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

image_pdfimage_print

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07) члана 74. став 1. тачка 7. Статута Општине Велико Градиште („Сл.гл.РС“, бр. 9/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште („Сл.гл. општине Велико Градиште“, бр 5/2014), Председник општине Велико Градиште је, дана29.01.2015 године, донео

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I.

– Предмет јавног надметања-

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:

KO Број јавног надметања Површина (ha, ari, m2) Почетна цена

( din / ha)

Депозит

(din) 10%

Период закупа

(god)

БИСКУПЉЕ 1 5,2610 11623,42 6115,08 1
БИСКУПЉЕ 2 0,0329 20514,28 67,49 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3 2,1113 19950,19 4212,08 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 4 5,6846 230,56 131,07 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 5 5,5062 8828,22 4860,99 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 6 17,1286 12855,35 22019,41 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 7 13,3644 20514,28 27416,10 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 8 0,0015 20514,28 3,08 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 9 1,6960 1025,71 173,96 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 10 0,2015 20514,28 413,36 1
ГАРЕВО 11 4,4636 18929,15 8449,22 1
ГАРЕВО 12 0,7300 15955,41 1164,75 1
ДЕСИНЕ 13 5,8455 7265,43 4247,01 1
ДЕСИНЕ 14 0,1806 15955,41 288,15 1
ДЕСИНЕ 15 10,1264 12938,01 13101,55 1
ДЕСИНЕ 16 0,2198 18235,46 400,82 1
ДЕСИНЕ 17 0,2400 18235,46 437,65 1
ДЕСИНЕ 18 0,0743 10636,53 79,03 1
ДОЉАШНИЦА 19 2,0596 19532,87 4022,99 1
ЂУРАКОВО 20 0,7085 4231,24 299,78 1
ЂУРАКОВО 21 12,4425 8222,24 10230,52 1
ЗАТОЊЕ 22 166,4538 3101,93 51632,77 1
ЗАТОЊЕ 23 1,7197 4772,44 820,72 1
ЗАТОЊЕ 24 21,7913 17863,53 38926,95 1
ЗАТОЊЕ 25 4,0356 5249,96 2118,68 1
ЗАТОЊЕ 26 0,2350 15955,41 374,95 1
ЗАТОЊЕ 27 0,4018 18235,46 732,70 1
ЗАТОЊЕ 28 0,0559 25326,49 141,58 1
ЗАТОЊЕ 29 0,1341 15955,41 213,96 1
ЗАТОЊЕ 30 0,1974 12916,58 254,97 1
ЗАТОЊЕ 31 0,3740 3190,84 119,34 1
ЗАТОЊЕ 32 0,0671 20514,28 137,65 1
ЗАТОЊЕ 33 0,0213 3646,85 7,77 1
ЗАТОЊЕ 34 0,0229 23046,43 52,78 1
КАМИЈЕВО 35 1,3134 14175,70 1861,84 1
КИСИЉЕВО 36 1,4913 19227,49 2867,40 1
КИСИЉЕВО 37 33,3878 4102,86 13698,53 1
КИСИЉЕВО 38 0,3645 18235,46 664,68 1
КИСИЉЕВО 39 1,2143 23046,43 2798,53 1
КУМАНЕ 40 19,4494 20262,75 39409,83 1
КУМАНЕ 41 13,4276 20307,00 27267,43 1
КУМАНЕ 42 11,1806 11832,77 13229,75 1
КУМАНЕ 43 0,7998 4584,82 366,69 1
КУРЈАЧЕ 44 1,0790 15024,17 1621,11 1
КУРЈАЧЕ 45 14,2458 21345,84 30408,85 1
КУРЈАЧЕ 46 15,1508 22110,37 33498,98 1
КУРЈАЧЕ 47 15,0974 23092,59 34863,80 1
КУРЈАЧЕ 48 13,9710 23046,43 32198,17 1
КУРЈАЧЕ 49 8,7397 23046,43 20141,89 1
КУРЈАЧЕ 50 1,3022 23046,43 3001,11 1
КУРЈАЧЕ 51 1,3069 23046,43 3011,94 1
КУСИЋЕ 52 8,6854 4806,47 4174,61 1
КУСИЋЕ 53 10,8763 3428,52 3728,96 1
КУСИЋЕ 54 0,0768 14778,87 113,50 1
ЉУБИЊЕ 55 0,7969 5108,29 407,08 1
ЉУБИЊЕ 56 1,5350 14035,57 2154,46 1
ЉУБИЊЕ 57 9,0136 18235,46 16436,72 1
МАЈИЛОВАЦ 58 0,4857 5470,89 265,72 1
МАЈИЛОВАЦ 59 7,3737 23705,18 17479,49 1
МАЈИЛОВАЦ 60 5,0471 20888,79 10542,78 1
МАЈИЛОВАЦ 61 1,1900 5198,95 618,67 1
МАКЦЕ 62 1,4834 17405,58 2581,94 1
ОСТРОВО 63 3,4544 3733,76 1289,79 1
ОСТРОВО 64 0,4748 19009,15 902,55 1
ОСТРОВО 65 6,1935 2582,82 1599,67 1
ОСТРОВО 66 14,0593 16768,18 23574,89 1
ОСТРОВО 68 24,0117 17481,42 41975,87 1
ОСТРОВО 69 1,0487 20514,28 2151,33 1
ОСТРОВО 70 2,8331 22727,36 6438,89 1
ПЕЧАНИЦА 71 6,1084 12938,68 7903,46 1
ПЕЧАНИЦА 72 14,1684 6231,48 8829,01 1
ПЕЧАНИЦА 73 0,2106 10636,53 224,01 1
ПЕЧАНИЦА 74 0,0954 23046,43 219,86 1
ПОЖЕЖЕНО 75 5,2950 16070,62 8509,39 1
ПОЖЕЖЕНО 76 10,5005 4809,51 5050,22 1
ПОЖЕЖЕНО 77 0,4899 6453,46 316,15 1
ПОЖЕЖЕНО 78 161,2476 11305,44 182297,48 1
ПОЖЕЖЕНО 79 13,0565 7791,73 10173,27 1
ПОЖЕЖЕНО 80 58,0566 8831,82 51274,53 1
ПОЖЕЖЕНО 81 21,5233 2563,97 5518,50 1
ПОЖЕЖЕНО 82 9,8628 2951,19 2910,70 1
ПОЖЕЖЕНО 83 0,1711 7851,04 134,33 1
ПОЖЕЖЕНО 84 0,1960 12916,58 253,16 1
ПОЖЕЖЕНО 85 0,1356 12916,58 175,15 1
ПОЖЕЖЕНО 86 0,1310 15955,41 209,02 1
ПОЖЕЖЕНО 87 0,1453 15955,41 231,83 1
ПОПОВАЦ 88 5,5290 10405,37 5753,09 1
РАМ 89 26,2526 2426,61 6370,48 1
РАМ 90 19,3236 6999,18 13524,94 1
СИРАКОВО 91 22,7833 10049,19 22895,38 1
СИРАКОВО 92 9,9872 23046,43 23016,93 1
СИРАКОВО 93 1,6440 23046,43 3788,83 1
СИРАКОВО 94 1,2090 23046,43 2786,31 1
СИРАКОВО 95 3,2410 25326,49 8208,31 1
СИРАКОВО 96 0,1610 4102,86 66,06 1
СИРАКОВО 97 5,2695 23046,43 12144,32 1
СРЕДЊЕВО 98 1,2231 23090,80 2824,24 1
СРЕДЊЕВО 99 7,7164 21092,88 16276,11 1
SREDNJEVO 100 0,1870 20514,28 383,62 1
СРЕДЊЕВО 101 0,0107 4102,86 4,39 1
ТОПОЛОВНИК 102 0,2131 20514,28 437,16 1
ТОПОЛОВНИК 103 1,2153 18589,67 2259,20 1
ТОПОЛОВНИК 104 11,0881 18007,01 19966,35 1
ТРИБРОДЕ 105 2,2457 5694,45 1278,80 1
ТРИБРОДЕ 106 0,0576 18438,14 106,20 1
ЦАРЕВАЦ 107 0,3981 19607,56 780,58 1
ЦАРЕВАЦ 108 1,6953 25326,49 4293,60 1
ЦАРЕВАЦ 109 1,1256 21924,88 2467,86 1
ЦАРЕВАЦ 110 0,0658 18235,46 119,99 1
ЦАРЕВАЦ 111 0,5046 5540,70 279,58 1
ЧЕШЉЕВА БАРА 112 1,9098 10464,40 1998,49 1
УКУПНО   962,2000      

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, сваког радног дана од 7.оо до 15.оо часова.

Контакт особа Данијела Илић, тел.012-662-122 лок.116 и 069/8047-667.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:

за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 23.02. 2015 године од 10.оо до 14. оо часова,

– за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 24.02.2015 године од 10.оо до 14.оо часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у поџакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:

– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе број: 840-961804-78 сврха „За надметање бр.____“.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.

8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

9. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

· формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)

· доказ о уплати депозита

· лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

· потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

· Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

· Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

· име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10,00 сати, дана 25.02.2015 године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у згради Општине Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., и то:

1. К.О. Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана 26.02.2015 године са почетком у 10,00 часова.

2. К.О. Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана 27.02.2015 године са почетком у 10,00 часова.

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Средства обезбеђења плаћања –
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе Општине Велико Градиште.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

· гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

· уговор о јемству јемца ( правно лице ) или

· доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у „Реч народа“ – Недељнику Браничевског округа/Службеном гласнику Општине Велико Градиште, на огласној табли Општинске управе Општине Велико Градиште и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Велико Градиште.

Формулар за пријављивање на јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – други круг

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-2/2015-01-2 
Дана: 29.01. 2015 године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print

Допис Државног уреда за обнову и стамбено збрињавање Хрватске избеглицама, повратницима и бившим носиоцима станарских права

Поштовани,

У Републици Хрватској процес стамбеног збрињавања одвија се у складу са Законом о подручјима посебне државне скрби („Народне новине“, бр. 86/06, 57/11, 51А/13, 148/13 и 76/14) и Уредбе о утврђивању статуса бивших носитеља станарских права и чланова њихових обитељи, те увјетима и поступку њиховог стамбеног збрињавања („Народне новине“, бр. 133/13).

У поступку стамбеног збрињавања, Уреди државне управе у жупанијама те управно тијело Града Загреба првоступањска су тијела која утврђују право на стамбено збрињавање. Државни уред за обнову и стамбено збрињавање је другоступањско и проведбено тијело.

Сукладно горе наведеним законским оквирима, потенцијално заинтересиране избјеглице, повратници и бивши носитељи станарских права могу поднијети захтјеве за стамбено збрињавање у периоду од 1. 1. 2015. године до 15. 2. 2015. године. Захтјеви се предају уредима државне управе у жупанијама и управном тијелу Града Загреба.

У односу на допуне захтијева и опћенито најчешћег упита странака који гласи „у којој фази рјешавања је наш предмет“ били бисмо Вам јако захвални када би сте упутили подноситеље захтијева који тренутно бораве у Републици Србији да се обрате уреду државне управе у жупанији или управном тијелу Града Загреба, овисно гђе су поднијели свој захтјев, како би се информирали о статусу свог предмета. Будући је то категорија особа која често мијења адресу својег боравка, том приликом када подноситељи контактирају споменуте уреде, било би пожељно да обавезно дојаве и своју тренутну адресу боравка, како би уреди државне управе и управно тијело Града Загреба могло у управном поступку контактирати странке на ваљаним адресама боравка.

Како би сте могли упутити подноситеље захтјева за стамбено збрињавање, у наставку Вам достављамо контакте уреда државне управе у жупанијама и управног тијела Града Загреба.

Исте контакте можете пронаћи на страницама овог Уреда www.duosz.hr .

ПОПИС УРЕДА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УПРАВНОГ ТИЈЕЛА ГРАДА ЗАГРЕБА

Градски уред за имовинско-правне послове и имовину Града Загреба
Адреса: Драшковићева 15, Загреб
Водитељица ођела: Сандра Матек, дипл.иур.
тел: 01/ 4603- 583
e-mail: sandra.matek@zagreb.hr
интернет страница: Службене странице Града Загреба

Уред државне управе у Бјеловарско – билогорској жупанији
Адреса: ул. Др. Анте Старчевића 8, Бјеловар
Предстојница: Бранка Сакс
тел: 043/278- 161
факс: 043/278- 164
e-mail:  predstojnik@udubbz.hr
интернет страница: Уред државне управе у Бјеловарско-билогорској жупанији,

Уред државне управе у Бродско – посавској жупанији
Адреса: Петра Крешимира IV. бр.1, Славонски Брод
Предстојник: Марио Вучинић
тел: 035/216- 212
фаџ: 035/410- 217
e-mail:  predstojnik.udu@zupbrps.t-com.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Бродско -посавској жупанији,

Уред државне управе у Дубровачко – неретванској жупанији
Адреса: Вуковарска 16, Дубровник
Предстојник: БалдоПушић
тел: 020/351- 169
факс: 020/351- 080
e-mail:  dubner03@inet.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Дубровачко-неретванској жупанији,

Уред државне управе у Истарској жупанији
Адреса: Сплитска 14, Пула
Предстојник: Драженко Јањушевић
тел: 052/371- 117
фаџ: 052/223- 550
e-mail:  tajnica-predstojnika@udu-istra.htnet.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Истарској жупанији,

Уред државне управе у Карловачкој жупанији
Адреса: Вранyцзанyева 4, Карловац
Предстојник: Жељко Спудић
тел: 047/656- 103
факс: 047/656- 271
e-mail:  predstojnik@udukz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Карловачкој жупанији,

Уред државне управе у Копривничко – крижевачкој жупанији
Адреса: Улица Антуна Немчића 5, Копривница
Предстојница: Елизабета Репић–Перковић
тел: 048/658- 190
факс: 048/658- 198
e-mail:  elizabeta.repicperkovic@udu-kckz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Копривничко-крижевачкој жупанији,

Уред државне у Крапинско – загорској жупанији
Адреса: Магистратска 1, Крапина
Предстојница: Ђурђа Барић Дакић
тел: 049/329- 122
факс: 049/329- 257
e-mail:  predstojnica@udu-kzz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Крапинско-загорској жупанији,

Уред државне управе у Личко – сењској жупанији
Адреса: Будаћка 55, Госпић
Предстојница: Божена Бутковић
тел: 053/560- 093
фаџ: 053/572- 825
e-mail:  bozena.butkovic@ls-drzavna-uprava.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Личко -сењској жупанији,

Уред државне управе у Међимурској жупанији
Адреса: Руђера Бошковића 2, Чаковец
Предстојник: Бранимир Посавец
тел: 040/374- 212
факс: 040/390- 720
e-mail:  branimir.posavec@udu-mz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Међимурској жупанији,

Уред државне управе у Осјечко – Барањској жупанији
Адреса: Жупанијска улица 4, Осијек
Предстојница: Андријана Ћелап
тел: 031/221- 102
факс: 031/213- 625
e-mail:  predstojnica@udu-obz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Осјечко-барањској жупанији,

Уред државне управе у Пожешко– славонској жупанији
Адреса: Жупанијска бр.11, Пожега
Предстојница: Ђурђа Бабић
тел: 034/290- 152
факс: 034/290-104
e-mail:  ured.drzavne.uprave2@po.t-com.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Пожешко -славонској жупанији,

Уред државне управе у Приморско – горанској жупанији
Адреса: Рива 10/III., Ријека
Предстојница: Јасна Турак
тел: 053/354- 212
факс: 053/354- 221
e-mail:  jasna.turak@udu-pgz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Приморско-горанској жупанији,

Уред државне управе у Сисачко – мославачкој жупанији
Адреса: Стјепана и Антуна Радића 36, Сисак
Предстојница: Ката Леротић
тел: 044/500- 001
факс: 044/500- 024
e-mail:  predstojnica@udu-smz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Сисачко-мославачкој жупанији,

Уред државне управе у Сплитско – далматинској жупанији
Адреса: Вуковарска 1/1, Сплит
Предстојник: ВељанРадојковић
тел: 021/300- 193
факс: 021/300- 027
e-mail:  predstojnik@udu-sdz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Сплитско-далматинској жупанији,

Уред државне управе у Шибенско – книнској жупанији
Адреса: Трг Павла Шубића I бр., Шибеник
Предстојница: Едита Грубишић
тел: 022/244- 205
факс: 022/244- 204
e-mail:  predstojnica@udu-skz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Шибенско-книнској жупанији,

Уред државне управе у Вараждинској жупанији
Адреса: Станка Враза 4, Вараждин
Предстојница: Љерка Јовић – Микор
тел: 042/394- 123
факс: 042/394- 215
e-mail:  predstojnik@uduvz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Вараждинској жупанији,

Уред државне управе у Вировитичко – подравској жупанији
Адреса: трг Љ. Патачића 1, Вировитица
Предстојница: Катарина Бољевчан
тел: 033/743- 242
факс: 033/722- 952
e-mail:  predstojnica@uduvpz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Вировитичко-подравској жупанији,

Уред државне управе у Вуковарско – сријемској жупанији
Адреса: Жупанијска 11, Вуковар
Предстојник: Горан Бошњак
тел: 032/492- 050
факс: 032/492- 051
e-mail:  goran.bosnjak@udu-vsz.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Вуковарско-сријемској жупанији,

Уред државне управе у Задарској жупанији
Адреса: Јосипа Јурја Строссмаyера 20, Задар
Предстојник: Иво Грегов
тел: 023/350- 122
факс: 023/350- 194
e-mail:  predstojnik@drz-upr-zd.t-com.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Задарској жупанији,

Уред државне управе у Загребачкој жупанији
Адреса: Трг Ј. Ј. Строссмаyера 4, Загреб
Предстојник: Јошко Буле
тел: 01/6345- 102
факс: 01/6345- 235
e-mail:  udu.zagzup@email.t-com.hr 
интернет страница: Уред државне управе у Загребачкој жупанији

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print