Archive for month: јануар, 2015

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Велико Градиште, Житни трг 1.
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта „Нафтна индустрија Србије“ А.Д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр.12, Одељење за урбанизам и комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „Сираково 2“ чија се реализација планира на к.п.бр. 7017/2 К.О.Сираково, на територији општине Велико Градиште, коју је израдио „CEEFOR“ д.о.о. Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој, ул. Ослобођења 22б, 11090 Београд.

У спроведеном поступку утврђено је, да је наведена Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији. Оверене мере заштите животне средине саставни су део донетог решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину и предмет су вештачења о испуњености услова за употребу објекта, без чега се не може носиоцу изведеног пројекта издати употребна дозвола.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у складу са одредбама ЗУС-а.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09).

Послови пољопривреде, водопривреде и заштите животне средине:

Данијела Илић, дипл.инж.пољ.

image_pdfimage_print

Одржана завршна конференција пројекта ,,Брига о старима – узвраћање услуга“

У сали Скупштине општине у Великом Градишту у понедељак, 26. јануара године, одржана је завршна презентација пројекта „Брига о старима – узвраћање услуга“.

Програм прати Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конфереција градова и општина кроз Програм ЕУ Еџцханге 4, у оквиру Грант шеме – брига о старим лицима.

Поздравивши присутне, председник општине Драган Милић, нагласио је важност овог пројекта и његове одрживости. Уводно излагање дали су присутни представници партнерских општина, помоћница градоначелника Пожаревца, Вукица Васић, председник општине Голубац, Небојша Мијовић, и председник општине Мало Црниће, Драган Митић.

Пројекат је у протеклих годину дана имплементирала општина Велико Градиште, у партнерству са градом Пожаревац, општином Мало Црниће и општином Голубац. Укупна вредност овог пројекта је 142 хиљаде евра.

Пројекат је почео са реализацијом 03.02.2014. године и спроводиће се до 02. фебруара ове године након чега следи пружање услуге “Помоћ у кући”, финасирана из локалних буџета општина учесница.

Основни циљ пројекта је пружање подршке спровођењу националне политике социјалне заштите на локалном нивоу.

Специфични циљ пројекта јесте увођење и унапређење постојећих услуга за стара лица у све четри партнерске локлане самоуправе. Постигнути резултати пројекта су изнад очекиваних – број корисника је повећан за 47% (обавеза је била 30%), такође, опредељена средства за услугу помоћи у кући 50% су већа у односу на 2013. годину (обавеза је била 30%), док је увођење партиципације на минимум 5% корисника увећан за 18% корисника плаћа партиципацију. Током пројекта услугу помоћи у кући добила су 143 корисника.

Основне активности на пројекту биле су припрема и усвајање правилника о пружању социјалне услуге “Помоћ у кући”, акредитиација 30 геронтодомаћица, набавка 4 возила, за сваког партнера по једно путничко возило, набавка 5 бицикли и набавка материјала за рад геронтодомаћица – 30 сетова.

За наставак услуге помоћи у кући из локалних буџета укупно је издвојено 15.070.000 динара, од чега општина Велико Градиште учествује са 3.400.000 (6 геронтодомаћица), град Пожаревац са 5.200.000 (10 геронтодомаћица), општина Мало Црниће са 2.200.000 (7 геронтодомаћица) и општина Голубац са 4.270.000 динара (7 геронтодомаћица).

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print