Archive for month: децембар, 2014

Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „СИРАКОВО 2“ на к.п.бр.7017/2 К.О. Сираково, на територији општине Велико Градиште носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије а.д. ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад.

ЈАВНИ УВИД у Студију о процени утицаја пројекта изградње мале гасне електране „СИРАКОВО 2“ може се извршити у просторијама Општинске управе Велико Градиште у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија бр. 11, ул. Житни трг бр. 1, Велико Градиште, у периоду од 31.12. 2014 до 19.01. 2015 године у времену од 07:00-14:00 часова сваког радног дана.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште закључно са 19.01.2014. године. Примедбе и мишљења се предају у писменом облику на Писарници Општинске управе Велико Градиште.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Општине Велико Градиште, у ул. Житни трг бр. 1, у Малој сали СО Велико Градиште (на спрату), дана 21. 01. 2014. године, у времену од 12:00 до 14:00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно чл. 20 став 4 Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-77/2014-06
Датум: 24.12.2014. године

image_pdfimage_print

Чишћење снега и леда – обавеза свих грађана

Имајући у виду обилне снежне падавине, подсећамо да је Одлуком о комуналном уређењу и хигјени („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 6/13) прописано да снег и лед са тротоара испред породичних стамбених зграда и пословних просторија и леденице са кровова породичних стамбених зграда, пословних просторија и стамбених зграда са колективним становањем, уклањају власници односно корисници тих објеката.

Уклањање снега и леда се врши сакупљањем снега у гомиле на тротоару или ивици коловоза, тако да не затворе олуке и сливнике и не ометају пролаз пешака, возила и приступ стамбеним и пословним просторијама, а након тога посипањем по потреби денатурисаном сољу и песком.

Молимо вас да у зимском периоду редовно вршите своје обавезе у циљу безбедног кретања пешака.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Постављени контејнери за опасан електронски отпад

У склопу пројекта “Покажи шта знаш, али баш“, 26. децембра, на три локације у Великом Градишту постављени су контејнери за прикупљање опасног електронског отпада. Од сада ће грађани моћи да своје старе компјутере, мобилне телефоне и остале мање електричне апарате одложе у посебне корпе за ту намену. Контејнери се налазе у холу Средње и основне школе у Великом Градишту, док је један смештен у згради општине (улаз од ЈП Дирекција за изградњу). Пројекат спроводи Омладина ЈАЗАС-а, уз финанскијску подршку Министарства омладине и спорта, и уз партнерство Канцеларије за младе и општине Велико Градиште, Канцеларије за младе и Туристичке организације Голубац, као и Дирекције за омладину и спорт и општине Петровац на Млави. У склопу овог пројекта су у све три средине одржане промоције међугенерацијске сарадње, уметничке радионице, хуманитарне акције, а на реду је и осврт на заштиту животне средине.

 

image_pdfimage_print

Додељене стипендије за најбоље студенте

Општина Велико Градиште сваке школске године додељује стипендије најбољим ученицима, односно студентима са подручја општине који се школују задефицитарна занимања.
На свечаном пријему, заменик председника општине, Слађан Марковић, потписао је уговоре са студентима учитељског, природно-математичког, филолошког и филозофског факултета, пожелевши им успех у школовању рекавши да општина рачуна на њих као будућим стручњацима.

Стипендије у месечном износу од осам хиљада динара добили су Аница Миленковић, студент четврте године Учитељског факултета у Београду, Денис Милосављевић, студент прве године Природно-математичкго факултета у Крагујевцу, Невена Николић, студент прве године Математичког факултета у Београду, Игор Мишуровић, студент друге године Филолошког факултета у Београду, Марија Стевановић, студент друге године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, и Сања Животић, студент прве године Филозофског факултета у Београду.

Додељене стипендије ученици могу користити за време трајања редовне наставе која је прописана за стицање одговарајућег степена звања и не може се користити за поновљену годину студија.

image_pdfimage_print

Новогодишњи пакетићи и зимске јакне за ромску и социјално угрожену децу

Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац, општина Велико Градиште и Удружење „РОМ“ из Великог Градишта, као и претходне године, организују приредбу уз фолклорни и музички програм, где ће поделити новогодишње поклоне најугроженијој деци са подручја општине Велико Градиште.

Пакетићи, донација општине Велико Градиште, обрадоваће 130-оро деце из породица корисника новчане социјалне помоћи Центра за социјални рад и 50-оро деце социјално угрожених чланова Удружења „РОМ“, узраста до 11 година.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д. донирала је 45 пакетића са слаткишима за социјално угрожену децу, узраста до 11 година, из хранитељских породица и деци прималаца једнократних помоћи под старатељством Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац.

Осим новогодишњих пакетића, за децу ромске националности набављено је и 76 зимских јакни. Добиће их деца која похађају школске установе, од вртића до основне школе, као и 4 девојчице које похађају први разред средње школе.

Донација од 84.000 динара за дечје јакне је добијена од холандске студентске хуманитарне организације – Wir helpen Daar, која већ 3 године ради са децом у ромском насељу, а ове године је донирала и компјутер специјалном одељењу Основне школе у Великом Градишту. Остатак износа, у вредности 30.000 динара, донирала је општина Велико Градиште како би сва деца примила поклон.

Приредба ће се одржати 30. децембра, са почетком у 12 часова, у Културном центру Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Извештај Државне ревизорске институције о правилности пословања општине Велико Градиште

Државна ревизорска институција извршила је, током 2014. године, контролу финансијских извештаја и правилности пословања општине Велико Градиште у 2013. години.

Овде можете погледати достављене извештаје:

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Велико Градиште за 2013. годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, набавки, имовине и обавеза, пописа и правилности пословања Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2013. годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, набавки, пописа, биланса стања и правилности пословања ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ за 2013. годину

Извештаји су преузети са сајта Државне ревизорске институције

image_pdfimage_print

Обавештење о процени утицаја на животну средину – мала гасна електрана „Сираково 2“

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење о доношењу решења

о потреби процене утицаја на животну средину

и одређивању обима и садржаја

студије о процени утицаја на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште на основу захтева носиоца пројекта „НИС“ а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта 12, донело је решење бр. 501-71/2014-06 од 11.12.2014. године о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „Сираково 2“, називне снаге 2 MW  на објекту СОС Сираково, на к.п.бр. 7017 КО Сираково, на подручју општине Велико Градиште.

Решење се може добити на увид у просторијама одељења, у згради општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на наведено решење Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се предаје преко овог органа прописно таксирана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-71/2014-06
Датум: 12.12.2014. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавна презентација урбанистичког пројекта Еко парк – Сребрно језеро

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Еко парк – Сребрно језеро, на к.п.бр. 2559 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENT“ из Београда.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 04.12.2014. године до 10.12.2014. године, у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, најкасније до 10.12.2014. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број 353-280/2014-06
Датум: 03.12.2014.

image_pdfimage_print

Обилазак радова на изградњи инфраструктуре у општини Велико Градиште

Руководство општине Велико Градиште обишло је у петак, 28. новембра, локације на којима су у току радови на изградњи инфраструктуре, почевши од насеља Љубиње где се ових дана завршава санација крова на основној школи. Представници општине и ЈП Дирекције за изградњу општине, обишли су и радове на асфалтирању у Великом Градишту где је у изградњи шетна стаза и неколико улица. Радови на шетној стази изводе се у дужини од 1.735 метара, од уласка у град до Аутобуске станице, а планирано је и продужење за 1.500 метара како би се центар града спојио са насељем Бели Багрем. Дужина асфалтираних улица износи око 1.600 метара, а вредност укупних инвестиција је око 20 милиона динара.

У самом граду у току су и радови на изградњи потисног цевовода “Мајур“ према Пожежену, у дужини од 1.100 метара, што ће задовољити потребе снабдевања града за 40%. Вредност ове инвестиције је 9,4 милиона динара. На самом водоизворишту Јелак-Смонице, повезивањем бунара 4 и 5 на ново постројење, повећаће се капацитет за 35 l/s, односно 75-80 l/s укупно. У овој фази извршиће се и програмирање опреме за хлорисање и аутоматски рад водоизворишта.

У насељу Бели Багрем обављају се радови на главној канализационој линији “Јужни ток“, вредности 14,5 милиона динара, а реализацију је помогла Дирекција за воде Министарства пољопривреде. До сада су израђене црпна станица и цевовод, а завршетак прве фазе очекује се 15. децембра.

По речима председника општине, Драгана Милића, најважнију инвестицију у општини представља изградња водоизворишта у насељу Острово, чијим завршетком ће бити решен проблем водоснабдевања за сва насеља у околини. Овај пројекат се реализује из средстава ИПА фондова, односно Аустријске развојне агенције – АДА и вредан је 4,5 милона евра. До сада су ископана два од укупно три бунара док су у току радови на постројењу за прераду воде и потисни цевовод испод Сребрног језера, што је обухваћено обавезним фазама пројекта. Планирана је израда компаративне студије која ће дефинисати повезивање новог постројења и мреже са постојећом мрежом те да се, у оквиру пројекта, уместо водоторња изради магистрални потисни цевовод од аутокампа до Конглавице чиме би се завршила и друга етапа генералног пројекта како би вода била доступна и насељима у њеном подножју која нису прикључена на водоводну мрежу. Завршетак прве фазе пројекта планира се у року од годину и по дана након чега се другом фазом предвиђа снабдевање пијаћом водом свих насеља поред језера и изградња канализације, док ће се у трећој фази водоводна мрежа проширит до свих насеља.

У селу Курјаче у току је уређење терена за мале спортове, у изградњи пут Курјаче – Кличевац док се у селу Сираково, уз помоћ НИС-а и Републичке дирекције за путеве, асфалтира 500 метара пута.

Поред председника општине, Драгана Милића, обиласку радова присуствовали су и његов заменик, Слађан Марковић, председник Скупштине, Томислав Ивановић, и директор ЈП Дирекција за изградњу, Бобан Јовановић.

 

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print