Обавештење о пријему захтева од стране „Нафтна индустрија Србије“ А.Д. Нови Сад, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивању обима и садржаја студије на животну средину

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Велико Градиште, Житни трг 1, објављује Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Носилац пројекта „Нафтна индустрија Србије“, из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, поднело је Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико градиште преко овлашћењог представника Милоша Костића, запосленом у „CEFOOR“ д.о.о., из Београда, ул. Ослобођења 22б, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „СИРАКОВО 2“, називне снаге 2MW, на објекту СОС Сираково, на катастарској парцели број 7017 КО Сираково, на подручју општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба 11, приземље, радним данима од 07 до 15 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 10. децембар 2014. године.

Обавештење се објављује на основу чл. 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-71/2014-06
Датум: 24.11.2014 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print