Јавно надметање за доделу површина јавне намене на коришћење на одређено време у Великом Градишту ради постављања привремених објеката – билборда

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) а сагласно члану 15, 17. ст. 2. и 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), члану 5. а у складу са чланом 3., 6. и 27. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11) и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 1238/2014 од 28.08.2013. године, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 350-20/2014-06 од 17.11.2014. године, објављује јавно надметање за доделу површина јавне намене на коришћење на одређено време у великом градишту ради постављања привремених објеката – билборда.

I Општина Велико Градиште, нуди површине јавне намене на привремено коришћење, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања привремених објеката – билборда у Великом Градишту кога чине:

а) локација број Л-2 – улица Воје Богдановића – пут за Голубац, коју сачињавају појединачна места и то Л-2 (2), Л-2 (3) и Л-2 (4);

б) локација број Л-3 – улица Бошка Вребалова – пут за Пожаревац почев од раскрснице на Тргу Младена Милорадовића па до улаза у насеље Велико Градиште, коју сачињавају појединачна места Л-3 (3), Л-3 (4), Л-3 (5), Л-3 (6), Л-3 (7), Л-3 (8), Л-3 (9), Л-3 (10), Л-3 (11);

в) локација број Л-4 – улица Солунских ратника – заобилазница, коју сачињавају појединачна места и то Л-4 (1), Л-4 (2), Л-4 (3);

II Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а на привремено коришћење се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове изградње – постављања билборда и прикључења на јавну расвету локације сноси будући привремени корисник.

III Локације се дају на коришћење на период од 5 година.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола и светлећих реклама на територији Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године и Изменом Програма постављања привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола и светлећих реклама на територији Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, под условима које одреди ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање – изградњу привременог објекта.

IV Почетни износ накнаде давања на коришћење на одређено време за предмете надметања из тачке I под а), б), в) за свако појединачно место износи 200,00 еура за годину дана.

Износи у еврима обрачунавају се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Усклађивање накнаде за давање на коришћење вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

V Понуђени износ накнаде давања на коришћење на одређено време корисник је дужан да плаћа у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању на коришћење закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

Ближе одређивање парцела на којима ће се изградити – поставити билборди биће дефинисани Уговором из тачке V став 1 овог огласа.

VI Јавно надметање одржаће се дана 19.12.2014. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 18.12.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни иснос.

Понуђачима који понуде највеће износе за предмете надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о давању на коришћење на одређено време и уплати годишње понуђене цене.

IX У случају да будући корисник не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 350-20/2014-06,
дана 17. 11. 2014. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп