Archive for month: новембар, 2014

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину

На основу члана 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште, Комисија за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, на 19. седници одржаној дана 24.11.2014.године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

· Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2015.годину.

·Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских права и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– назив и седиште Удружења
– доказ о упису у регистар
– одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину
– прецизирање на коју се област програм односи
– податке о циљној групи на коју се програм односи
– финансијски план програма
– оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број 48. улица Житни трг број 1 или на интернет страници http://www.velikogradiste.org.rs/ .
Критеријуми за вредновање програма су:
– Да удружење има статус правног лица
– Да је седиште Удружења на територији општине Велико Градиште и да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
– Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и
– Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
– Број чланова удружења

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца програма
2) адресу подносиоца програма
3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

· Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.org.rs/. Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

· Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

· Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.org.rs/.

· За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Председник Комисије
Милош Стојадиновић

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2015. годину

На основу члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Комисија за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, на 19. седници одржаној дана 24.11.2014. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2015. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. години.

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта у 2015. години, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта у 2015. години, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:
1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;
3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;
2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

– фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,

– оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs
Критеријуми за вредновање програма спортских клубова су:

I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
3. референтност и стручност носиоца програма;
4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II статус спорта на националном и међународном плану

III традиција

IV ранг такмичења

V постигнути резултати у претходној години (Навести ако је освојена титула екипног првака у прошлости (сениори-јуниори))

VI Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења

VII Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се

на писарници општине Велико Градиште, улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив програма-финансирање у области спорта ,

2) назив подносиоца програма

3) адресу подносиоца програма

4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

· Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs, огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште  www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште.

· Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

· Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.org.rs .

· За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 062/80-88-753

III Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2015. годину.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Председник комисије
Милош Стојадиновић

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине велико градиште, Комисија за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, на 19. седници одржаној дана 24.11.2015. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/ суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину.

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину.

· Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину, на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2015.годину.

· Право учешћа на јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште.

· Уз пријаву се подноси следећа документација:

– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

· Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог пројеката у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број 48, улица Житни трг број 1 или на интернет страници http://www.velikogradiste.org.rs/ .

· Пренос средстава црквама и верским заједницама вршиће се према пројектним активностима за 2015. годину, одобреним на основу конкурса.

·Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца пројекта
2) адресу подносиоца програма
3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

· Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.org.rs . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

· Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

· Одлуку о распоређивању средстава донеће Општинско веће ће на предлог Комисије.

· Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.org.rs .

· За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Председник Комисије

Милош Стојадиновић

image_pdfimage_print

Обавештење о пријему захтева од стране „Нафтна индустрија Србије“ А.Д. Нови Сад, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивању обима и садржаја студије на животну средину

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Велико Градиште, Житни трг 1, објављује Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Носилац пројекта „Нафтна индустрија Србије“, из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, поднело је Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико градиште преко овлашћењог представника Милоша Костића, запосленом у „CEFOOR“ д.о.о., из Београда, ул. Ослобођења 22б, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „СИРАКОВО 2“, називне снаге 2MW, на објекту СОС Сираково, на катастарској парцели број 7017 КО Сираково, на подручју општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба 11, приземље, радним данима од 07 до 15 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 10. децембар 2014. године.

Обавештење се објављује на основу чл. 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-71/2014-06
Датум: 24.11.2014 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавна расправа о Нацрту закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са општином Велико Градиште, позива заинтересоване привредне субјекте и појединце да узму учешће у јавној расправи о Нацрту закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају.

Јавна расправа ће се одржати у понедељак, 24. новембра, са почетком у 10,00 сати, у згради општине Велико Градиште (свечана сала), Житни трг 1.

За више информација можете се обратити Слађану Марковићу на тел 069/8017688.

Нацрт закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају

image_pdfimage_print

Јавно надметање за доделу површина јавне намене на коришћење на одређено време у Великом Градишту ради постављања привремених објеката – билборда

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) а сагласно члану 15, 17. ст. 2. и 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), члану 5. а у складу са чланом 3., 6. и 27. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11) и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 1238/2014 од 28.08.2013. године, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 350-20/2014-06 од 17.11.2014. године, објављује јавно надметање за доделу површина јавне намене на коришћење на одређено време у великом градишту ради постављања привремених објеката – билборда.

I Општина Велико Градиште, нуди површине јавне намене на привремено коришћење, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања привремених објеката – билборда у Великом Градишту кога чине:

а) локација број Л-2 – улица Воје Богдановића – пут за Голубац, коју сачињавају појединачна места и то Л-2 (2), Л-2 (3) и Л-2 (4);

б) локација број Л-3 – улица Бошка Вребалова – пут за Пожаревац почев од раскрснице на Тргу Младена Милорадовића па до улаза у насеље Велико Градиште, коју сачињавају појединачна места Л-3 (3), Л-3 (4), Л-3 (5), Л-3 (6), Л-3 (7), Л-3 (8), Л-3 (9), Л-3 (10), Л-3 (11);

в) локација број Л-4 – улица Солунских ратника – заобилазница, коју сачињавају појединачна места и то Л-4 (1), Л-4 (2), Л-4 (3);

II Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а на привремено коришћење се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове изградње – постављања билборда и прикључења на јавну расвету локације сноси будући привремени корисник.

III Локације се дају на коришћење на период од 5 година.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола и светлећих реклама на територији Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године и Изменом Програма постављања привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола и светлећих реклама на територији Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, под условима које одреди ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање – изградњу привременог објекта.

IV Почетни износ накнаде давања на коришћење на одређено време за предмете надметања из тачке I под а), б), в) за свако појединачно место износи 200,00 еура за годину дана.

Износи у еврима обрачунавају се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Усклађивање накнаде за давање на коришћење вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

V Понуђени износ накнаде давања на коришћење на одређено време корисник је дужан да плаћа у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању на коришћење закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

Ближе одређивање парцела на којима ће се изградити – поставити билборди биће дефинисани Уговором из тачке V став 1 овог огласа.

VI Јавно надметање одржаће се дана 19.12.2014. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 18.12.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни иснос.

Понуђачима који понуде највеће износе за предмете надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о давању на коришћење на одређено време и уплати годишње понуђене цене.

IX У случају да будући корисник не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 350-20/2014-06,
дана 17. 11. 2014. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Обука за почетнике у бизнису – Start up обука

У оквиру редовног пословања акредитоване Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ доо и спровођења Стандардизованог сета услуга, који се спроводи у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије и Националне агенције за регионални развој, дана 18, 19. и 20. новембра, са почетком од 9:00 часова, у просторијама Скупштине Општине Велико Градиште одржаће се Обука за почетнике у бизнису – Start up обука. Ова обука је бесплатна, а полазници ће добити информације на теме:

-Start up – особине, мотиви, идеја;
-Регистрација привредних субјеката;
-Правни оквир;
-Порези и доприноси;
-Извори финансирања;
-Бизнис план;

Након успешног завршетка ове тродневне обуке, полазници ће добити Сертификат, који је неопходан приликом аплицирања за средстава за самозапошљавање, које додељује Национална служба за запошљавање. Улаз је слободан и овим путем се позивају сви заинтересовани да присуствују обуци.

Више информација:
Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ доо
Стари корзо 30/3, Пожаревац
012/510 824; 511 823
office@rra-bp.rs

image_pdfimage_print

Потписан Анекс 2 Уговора о о поверавању обављања комуналних делатности на територији општине Велико Градиште

Представници општине Велико Градиште и предузећа “Spider Serbia“ из Београда, потписали су 29. октобра, Анекс 2 Уговора о о поверавању обављања комуналних делатности на територији општине Велико Градиште.

Уговор је закључен пре пет година након чега су, како наводи председник општине, Драган Милић, грађани изразили незадовољство његовим одредбама и одбили да плаћају изношење смећа. Како би се ублажиле последице таквог уговора по грађане и решио постојећи проблем, 2011. године закључен је Анекс 1. Тражећи најбоље решење, општина је дала предлог за нови анекс који је, након дугих преговора, верификовала Скупштина општине на последњој седници.

Предлог анекса је утврђен кроз консултације са председницима савета месних заједница те је прихваћена иницијатива да се плаћање врши по домаћинствима. У сеоским насељима ће то, за домаћинства са једним чланом, износити 200 динара без ПДВ-а, а у Великом Градишту 250 динара. За вишечлана домаћинства у селима усвојен је износ од 450 динара, док ће у Великом Градишту цена изношења смећа бити 490 динара. Као потрошачи посебне категорије, власници викенд кућа на Сребрном језеру плаћаће 250 динара за ову услугу.

Лица која до сада нису измирила своје обавезе, а нису тужена, моћи ће да плате дуг за последњу годину, увећан за камату, док је туженима омогућено да дуг отплате висином износа за последњу годину, увећаним за камату и трошкове спора. Они који су спор изгубили од фирме каја врши ову услугу, платиће дуг за две године, увећан за трошкове спора и извршења. Очекује се да грађани до 01. фебруара 2015. године измире своја дуговања и наставе уредно са плаћањем рачуна, како би и “Спидер Сербиа“ поверени посао обављао још квалитетније. До краја године предвиђено је потписивање анекса Уговора и за привредне субјекте у општини.

Директор предузећа “Спидер Сербиа“, Дејан Стојановић, подсетио је да је Анексом 1 Уговора грађанима омогућено да своје неизмирене обавезе плате кроз репрограм како би се избегле принудне наплате. И овим анексом ће се умањити последице неплаћања дугова, уз претпоставку да неће бити потребе за новим корекцијама и да ће се плаћање убудуће одвијати без таквих проблема. Уједно је захвалио свим грађанима који своје обавезе измирују уредно и на време.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print