Archive for month: октобар, 2014

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Велико Градиште

Комисија за планове општине Велико Градиште, на седници одржаној 20.10.2014. године, утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Велико Градиште и на основу чл. 50.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) и чл. 60.Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр.31/2010, 69/2010 и 16/2011) ОГЛАШАВА Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Велико Градиште, Житни трг број 1. канцеларија бр. 11, у Великом Градишту, у периоду од 27.10.2014. до 28.11.2014. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Велико Градиште одржаће се у згради Скупштине општине Велико Градиште, у великој сали СО, Житни трг бр. 1, дана 01.12.2014. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Велико Градиште.

3. Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, најкасније до 28.11.2014. године.

Примедбе и сугестије – правна лица

Примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовнско-правне послове
Број: 353-41/2014-06
Датум: 22.10.2014.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавни позив ради давања у закуп Вертикалног кеја у јавној својини општине Велико Градиште

На основу одредби Одлуке о покретању поступка давања у закуп непокрентости у својини општине Велико Градиште – Вертикални кеј (“Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 10/14), члана 28. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14) на предлог Општинског већа, Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е јавни позив ради давања у закуп Вертикалног кеја у јавној својини општине Велико Градиште јавним надметањем.

1. Општина Велико Градиште издаје у закуп део објекта Вертикални кеј у Великом Градишту на делу кат.парцеле бр. 544 КО Велико Градиште.

Укупна дужина објекта који се даје у закуп је 151,00 метар.

Са објекта који се даје у закуп врше се делатности државних органа (контроле речног саобраћаја, контроле превоза робе и путника, царинске формалности, лучке делатности, комунлне делатности и сл.

Послови других државних органа претходно набројани као и други непоменути послови а везани за делатност државних органа саставни су део намене објекта и нису предмет поступка давања у закуп нити се њиме могу ограничити или искључити.

2. Предметна непокретност даје се у закуп на одређено време на период од 4 (четири) године.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта као и да одржава уређаје и опрему на њему у исправном и функционалном стању.

Право испоруке и наплате воде за пиће бродовима који пристају на пристан задржава ЈКП „Дунав Велико Градиште“.

Право испоруке и наплате погонског горива бродовима који пристају на пристан задржава Компанија „Стокић“ ОД из Великог Градишта.

3. Почетна цена закупа износи 47.000,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу на дан на годишњем нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Годишњи износ закупнине плаћа се тромесечно.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, која положе гарантни износ у висини мин. 10% почетне цене и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-0961804-78 (наменски рачун) приликом подношења пријава.

5. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп Вертикалног кеја”, преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште.

6. Пријава за јавно надметање садржи: име и презиме предузетника, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту;број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

7. Минимални рок за оглашавање износи 30. дана од дана објављивања.

8. Писане пријаве подносе се у периоду од 27.10.2014. године до 27.11.2014. године.

9. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.

10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

11. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 28.11.2014. године, са почетком у 11 часова

у просторијама општине Велико Градиште у Сали Скупштине општине, пред Комисијом за давање у закуп, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.

13. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.

14. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 50 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања, од износа претходне понуде.

15. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву Комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

16. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.

17. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.

18. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

19. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли општине.

20. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку и предложити избор најповољнијег понуђача, који ће доставити Општинском већу заједно са записником о спроведеном поступку.

Веће након спороведеног поступка, образложену одлуку доставља Скупштини на одлучивање.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине уз претходно добијену сагласност Општинског јавног правобраниоца.

21. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу.

22. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

23. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржаног надметања.

24. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

25. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

26. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то: оверене бланко менице до износа једногодишњег закупа, пре потписивања уговора о закупу.

27. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или поџакуп другом лицу.

28. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

29. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-122 лок. 113.

30. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли општине и у средствима јавног информисања.

Број: 06-86/2014-01-1

Датум: 24.10.2014. године

Председник Комисије

Слободан Миладиновић,с.р.

image_pdfimage_print

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовнско-правне послове
Број: 353-41/2014-06
Датум: 22.10.2014.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове општине Велико Градиште, на седници одржаној 20.10.2014. године, утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Велико Градиште и на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) и чл. 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Велико Градиште, Житни трг број 1. канцеларија бр. 11, у Великом Градишту, у периоду од 27.10.2014. до 28.11.2014. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова.
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Велико Градиште одржаће се у згради Скупштине општине Велико Градиште, у великој сали СО, Житни трг бр. 1, дана 01.12.2014. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Велико Градиште.
3. Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, најкасније до 28.11.2014. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Подстицаји за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је донело Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу. Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу (у даљем тексту: подстицаји), услови и начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по појединој врсти мере.

Примарна пољопривредна производња, у смислу овог правилника, јесте:

1) примарна производња биљних култура, и то:

(1) житарица,

(2) индустријског, ароматичног и лековитог биља,

(3) поврћа,

(4) воћа,

(5) грожђа,

(6) цвећа;

2) примарна сточарска производња, и то:

(1) производња млека (крављег и козијег),

(2) производња меса (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца и живине ради производње меса),

(3) производња конзумне рибе,

(4) производња меда и других пчелињих производа.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, и то:

1) програму за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура; 2

2) програму за подршку инвестицијама у примарну сточарску производњу.

Подршка програму из члана 2. тачка 1) овог правилника, обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) набавку нове механизације и опреме за наводњавање;

2) набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура;

3) набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу;

4) набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;

5) изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију (у даљем тексту: изградња) хладњача и набавке нове опреме за хладњаче;

6) изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица;

7) набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште.

Подршка програму из члана 2. тачка 2) овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране;

2) набавку нове опреме за смештај односно одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине;

3) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака;

4) набавку нове опреме којом се штити добробит животиња;

5) набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту;

6) набавку нове опреме за рибњаке;

7) набавку нове опреме за пчеларство.

Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Захтев за коришћење подстицаја подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац), до 1. новембра 2014. године.

Ближе информације можете добити у Канцелари за младе, ул.Кнеза Лазара бр. 70 У Великом Градишту, Контакт особа: Дарко Богдановић, пољопривредни саветодавац

image_pdfimage_print

Продаја ручно рађеног накита у хуманитарне сврхе

Ученици Средње школе у Великом Градишту најавили су продају ручно прављеног накита, израђеног на уметничкој радионици коју је организовала Канцеларија за младе у оквиру пројекта „Покажи шта знаш, али баш!“ који спроводи Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац.

Средњошколци ће накит продавати у понедељак, 20. октобра од 10 часова, испред просторија Канцеларије за младе Велико Градиште, а посетиће и све јавне институције у граду. Прикупљеним средствима располагаће Ђачки парламент који ће их донирати у хуманитарне сврхе.

Куповином ручно рађеног прстења, наруквица, минђуша, или атрактивних огрлица с вуненим перлама помоћићете ову акцију и подржати ученике у даљим активностима!

image_pdfimage_print

Позив за анкетирање избеглих и интерно расељених лица на територији општине Велико Градиште

Повереник за избеглице општине Велико Градиште врши анкетирање избеглих и интерно расељених лица на територији општине Велико Градиште ради анализе потреба за остваривање права на решавање стамбене потребе, економско оснаживање и хуманитарну помоћ.

Позивају се интерно расељена, избегла лица у статусу и бивша избегла лица да се јаве повереништву општине до 30. октобра 2014. године, од 08 до 14 часова, у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија бр. 45 (први спрат), тел. 661-128.

Општинска управа општине Велико Градиште

Повереник за избеглице

image_pdfimage_print

Јавна презентација урбанистичког пројекта са парцелацијом к.п.бр. 2366/380 к.о. Велико Градиште

Обавештење о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПАРЦЕЛАЦИЈОМ К.П.БР. 2366/380 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта са парцелацијом к.п.бр. 2366/380 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева Пајић Драгише из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 09.10.2014. године до 15.10.2014. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 15.10.2014. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

image_pdfimage_print

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Велико Градиште, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

– функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште,

– објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Велико Градиште,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

1) Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;

2) Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);

3) Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.

4) Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );

5) Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);

6) Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;

2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);

3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Напомена:

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун условних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 11 или на следећим линковима:

З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Велико Градиште за 2015. годину

З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији општине Велико Градиште за 2015. годину

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2014. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2015. годину“ или „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2015. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Данијела Илић, телефон: 012/662-122 лок.116, емаил: dilic@velikgradiste.gov.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 11.

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 320-21/2014-06
Датум: 01.10. 2014. године

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print