Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини – “Бабино мочило“

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, објављује Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Бабино мочило“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације, а њих чине следеће непокретности:

а) кат. парц. бр. кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, укупне површине 4.56 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

б) кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, укупне површине 4.94 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Почетна цена за сваки појединачни предмет надметања из тачке I износи 1.200,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 28.10.2014. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 08,00 часова дана 28.10.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком В овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић дипл. правник.

Број: 464-52/2014-06

Датум: 26. септембар 2014. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print