Јавни позив за доделу помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-812/1 од 10.09.2014. године и Правилника о условима и критеријума за доделу помоћи, Комисија за доделу помоћи најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица, дана 11.09.2014. године, расписује Јавни позив за доделу помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Велико Градиште.

1. Угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Велико Градиште, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије обезбедио је новчана средства за набавку огрева, у појединачном максималном износу од 15.000,00 динара.

2. За доделу средстава по овом јавном позиву заинересована лица подносе пријаву на прописаном обрасцу који се може преузети у згради Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларији бр. 45, сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова.

3. Уз пријаву се доставља и следећа документација:

– Избегличка легитимација за себе и чланове домаћинства;

– Легитимација интерно расељеног лица за себе и чланове домаћинства;

– Потврда Националне службе за запошљавање да је лице незапослено, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства;

– Извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;

– За доказивање сродства прилаже се извод из матичне књиге рођених или извод матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;

– Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.

Докази се подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране надлежне Комисије.

4. Критеријуми за доделу средстава по овом јавном позиву су:

– Подносилац молбе у статусу избеглице или евидентиран као интерно расељено лице;

– Минимални ниво социјалне сигурности породице, у складу са Министарством рада и социјалне политике;

– Породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година;

– Самохрани родитељи са дететом (децом испод 18 година или студентом / студентима до 26 година);

– Породице са двоје деце или више деце испод 18 година;

– Породице са трудницама или дететом/децом до 5 година;

– Породице без редовних прихода или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства)

– Болесни чланови домаћинства / чланови домаћинства са посебним потребама.

– Помоћни критеријуми: жртве сексуалног / породичног насиља, жена носилац домаћинства).

5. Пријава са комплетном документацијом подноси се у згради Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија бр. 45.

Јавни позив је отворен до 25.09.2014. године.

Процену пријаве и испуњеност услова за коришћење средстава по овом јавном позиву врши Комисија за доделу помоћи најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица, која након процене доноси Одлуку о коначној листи.

У разматрање се неће узети непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве поднете од стране неовлашћених лица.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Стојковић

image_pdfimage_print