Archive for month: септембар, 2014

Уручени сертификати о успешно завршеној обуци за геронто-домаћице

Дана 29. септембра, у Великом Градишту и Голупцу уручени су сертификати о успешно завршеној обуци по акредитованом програм за геронто-домаћице и подељени промотивни сетови (мајце, прслуци, дуксерице, торбе, качкети, кишобрани, роковници, оловке, ИТ картица) којима ће саме геронто-домаћице бити промотер пројекта.

Општина Велико Градиште, у партнерству са градом Пожаревцем, општином Мало Црниће и општином Голубац, од фебруара ове године имплеметира пројект “Брига о старима – узвраћање услуге”.

Пројекат се финасира средствима Европске уније, у оквиру програма Еџцханге 4, којим руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије.

Пројекат је одобрен у оквиру компоненте три грант шеме програма Еџцханге 4 – Услуге социјалне заштите за старију популацију. Укупна вредност пројекта је 142.066,29 евра, од чега је вредност ЕУ донације 127.859,66 евра (90%), а учешће сва четри партнера на пројекту у укупном износу од 14.206,63 евра.

Основни циљ пројекта јесте пружање подршке у спровођењу националне политике социјалне заштите на локалном нивоу. Специфични циљ пројекта јесте увођење и унапређење постојећих услуга за стара лица у све четири партнерске локлане самоуправе.

Основне активности на пројекту су сертификација 30 геронто-домаћица, ангажовање 30 геронто-домаћица на период од четири месеца, увођење редовне услуге “помоћ у кући ” која ће се финансирати из буџета сва четри партнера на пројекту, доношење правилника о пружању услуге “помоћ и кући” и увођење партиципације за кориснике, набавка четири аутомобила, пет бицикли, 30 промотивних сетова и другог промотивног материјала.

Сертификати и промотивни пакети у Пожаревцу и Малом Црнићу биће уручени у среду, 01. октобра, када ће се обележити и међународни дан старих лица и почетак пружања услуге помоћи у кући на територији сва четири партнера на пројекту.

Менаџер пројекта
Златибор Митић

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини – “Бабино мочило“

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, објављује Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Бабино мочило“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације, а њих чине следеће непокретности:

а) кат. парц. бр. кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, укупне површине 4.56 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

б) кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, укупне површине 4.94 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Почетна цена за сваки појединачни предмет надметања из тачке I износи 1.200,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 28.10.2014. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 08,00 часова дана 28.10.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком В овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић дипл. правник.

Број: 464-52/2014-06

Датум: 26. септембар 2014. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини – Бели Багрем

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, објављује Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локације Бели Багрем које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом а на основу урбанистичко – техничких услова и урбанистичке пројектне документације, а њих чине следеће непокретности:

а) кат. парц. бр. 2366/84, Бели Багрем „Бунгаловска“, укупне површине 2.02 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

б) кат. парц. бр. 2366/83, Бели Багрем „Бунгаловска“, укупне површине 2.01 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

в) кат.парц. бр. 2266, „Стари Бели Багрем“, укупне површине 5.23 ари, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Почетна цена за предмет надметања из тачке I износи:

-за непокретности под а) и б) износ од 4.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања;

-за непокретност под в) износ од 3.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 28.10.2014. године са почетком у 11:30 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 08:00 часова дана 28.10.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком В овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић дипл. правник.

Број: 464-228/2014-06

Датум: 26. септембар 2014. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Позив за анкетирање избеглих лица на територији општине Велико Градиште

Повереник за избеглице општине Велико Градиште врши анкетирање избеглих лица на територији општине Велико Градиште ради анализе потреба за остваривање права на решавање стамбене потребе, економско оснаживање и хуманитарну помоћ.

Позивају се избегла лица у статусу и бивша избегла лица да се јаве повереништву општине до 17. октобра 2014. године, од 08 до 14 часова, у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија бр. 45 (први спрат), тел. 661-128. Са собом понети избегличку легитимацију или личну карту.

Општинска управа општине Велико Градиште

Повереник за избеглице

image_pdfimage_print

Почели радови на изградњи система за водоснабдевање у Великом Градишту и реконструкцији Голубачке тврђаве

Церемонијама одржаним данас на Сребрном језеру и у Голупцу свечано је обележен почетак радова на изградњи система за водоснабдевање у Великом Градишту и реконструкцији Голубачке тврђаве, пројектима вредним 11 милиона евра. Пројекте финансира Европска унија, а имплементира их Аустријска развојна агенција (АДА), оперативни део Аустријске развојне сарадње, кроз пројекат “Социјално економски развој дунавске регије у Србији“ (SEDDSR).

На догађајима у Великом Градишту и Голупцу говорили су шеф Делегације ЕУ у Србији, ЊЕ господин Michael Davenport, потпредседник Владе Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација, господин Расим Љајић, помоћница министра трговине, туризма и телекомуникација, госпођа Рената Пинџо, државни сектетар министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, господин Imre Kern, и извршни директор АДА-е, господин Martin Ledolter. Говорници су нагласили значај ових пројеката за развој инфраструктуре и туризма у општинама које се налазе у дунавском сливу у Србији, привлачење нових инвестиција и стварање нових радних места.

Догађају су такође присуствовали ЊЕ амбасадор Републике Аустрије у Србији, господин Johannes Eigner, помоћница министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за водни саобраћај, госпођа Лепосава Сојић, као и председници општина Велико Градиште и Голубац, господин Драган Милић и господин Зоран Пајкић.

Развој дунавске регије у Србији је део шире иницијативе, Европске сратегије за дунавску регију (EUSDR), у којој Србија учествује са још 14 замаља у дунавском сливу, чланица ЕУ и оних које то још увек нису. Ова иницијатива се фокусира на повезивање земаља учесница, заштиту животне средине те регије, као и стварање предуслова за просперитет грађана који у њој живе.

Изградња система за водоснабдевање у Великом градишту омогућиће даљи туристички развој области око Сербрног језера која има огроман потенцијал. Реконструкцијом Голубачке тврђаве, овај споменик од огромног културно-историјског значаја који датира из 14. века, биће претворен у потпуно опремљен туристички центар и постаће права туристичка атракција. Оба пројекта ће бити завршена до јуна 2016. године и даће велики допринос развоју инфраструктуре и туризма дунавске регије у Србији.

Изградња система за снабдевање водом са новог изворишта на Сребрном језеру омогућиће даљи развој туризма у општини. Ово се посебно односи на област Сребрног језера која има највећи туристички потенцијал, а чији је развој до сада ограничавао недостатак инфраструктуре, пре свега воде и струје. Изградњом нових објеката водовода, осим што ће туристичко насеље бити директно прикључено на систем, створиће се услови и да се ла у јужном делу општине Велико Градиште буду повезана на заједнички општински систем за водоснабдевање. Пројектом је планирана и изградња и опремање три бунара, постројење за пречишћавање воде, капацитета 100l/s, преко четири километра водоводне мреже, од тога 325m испод језера. Укупна вредност пројекта износи 4,6 милиона евра.

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-812/1 од 10.09.2014. године и Правилника о условима и критеријума за доделу помоћи, Комисија за доделу помоћи најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица, дана 11.09.2014. године, расписује Јавни позив за доделу помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Велико Градиште.

1. Угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Велико Градиште, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије обезбедио је новчана средства за набавку огрева, у појединачном максималном износу од 15.000,00 динара.

2. За доделу средстава по овом јавном позиву заинересована лица подносе пријаву на прописаном обрасцу који се може преузети у згради Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларији бр. 45, сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова.

3. Уз пријаву се доставља и следећа документација:

– Избегличка легитимација за себе и чланове домаћинства;

– Легитимација интерно расељеног лица за себе и чланове домаћинства;

– Потврда Националне службе за запошљавање да је лице незапослено, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства;

– Извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;

– За доказивање сродства прилаже се извод из матичне књиге рођених или извод матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;

– Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.

Докази се подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране надлежне Комисије.

4. Критеријуми за доделу средстава по овом јавном позиву су:

– Подносилац молбе у статусу избеглице или евидентиран као интерно расељено лице;

– Минимални ниво социјалне сигурности породице, у складу са Министарством рада и социјалне политике;

– Породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година;

– Самохрани родитељи са дететом (децом испод 18 година или студентом / студентима до 26 година);

– Породице са двоје деце или више деце испод 18 година;

– Породице са трудницама или дететом/децом до 5 година;

– Породице без редовних прихода или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства)

– Болесни чланови домаћинства / чланови домаћинства са посебним потребама.

– Помоћни критеријуми: жртве сексуалног / породичног насиља, жена носилац домаћинства).

5. Пријава са комплетном документацијом подноси се у згради Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија бр. 45.

Јавни позив је отворен до 25.09.2014. године.

Процену пријаве и испуњеност услова за коришћење средстава по овом јавном позиву врши Комисија за доделу помоћи најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица, која након процене доноси Одлуку о коначној листи.

У разматрање се неће узети непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве поднете од стране неовлашћених лица.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Стојковић

image_pdfimage_print

Обавештење о резултату Конкурса за идејно урбанистичко-архитектонско решењеТрга Младена Милорадовића у Великом Градишту

На седници одржаној 15.08.2014. године у Великом Градишту, детаљним разматрањем приспелих радова, Комисија је Записником број 351-388/2014-06, установила да ни један од приспелих радова не задовољава задате критеријуме.

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на парцелама број 1906 и 1907/2 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на парцелама 1906 и 1907/2 К.О. Велико Градиште, у улици Албанске Споменице у В.Градишту подносиоца захтева Горана Миловановића из Великог Градишта, ул. Трг Младена Милорадовића бр.7.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.09.2014 године до 19.09.2014 године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 19.09.2014 године до 15,00 часова.

Образац – правна лица
Образац – физичка лица

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-214/2014-06
Датум: 09.09.2014 године
В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Обавештење о раду јавних бележника

Имајући у виду да је 01.09.2014. године почео рад јавних бележника на територијама једног броја јединица локалне самоуправе и подручја градских општина, важно је напоменути примену члана 29. Закона о овери потписа, рукописа и преписа:

“Јавни бележник је надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа.

У градовима, односно општинама за које су до дана ступања на снагу овог закона именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе могу да оверавају основни судови, односно општинске управе као поверени посао најдуже до 1. марта 2015. године.

У градовима, односно општинама за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника, потписе, рукописе и преписе ће оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, у складу са чланом 13. ст. 4. и 5. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), односно општинске управе као поверени посао.

После ступања на снагу овог закона, судови, односно општинске управе које су задржале надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа, те послове обављају сходном применом одредаба овог закона и закона којим се уређује јавнобележничка делатност”.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Република СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: Sl/2014-02
Датум: 02.09.2014.

image_pdfimage_print

Позив за достављање потврда о редовном школовању

У складу са чланом 30. став 1. тачка 2. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (Сл. гласник РС бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11-УС), позивају се корисници дечијег додатка да доставе потврде о редовном школовању за децу школског узраста.

Потврде доставити служби дечије заштите – Одељењу за општу управу и јавне службе, канцеларија бр. 3, најкасније до 31.10.2014. године.

Одељење за општу управу и јавне службе

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print