Archive for month: август, 2014

Донета решења за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом – поплавом у мају 2014. године

Донета решења за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом – поплавом у мају 2014. године

Љубиша Лукић, Кусиће
Драгиша Јовановић, Кусиће
Живорад Јевремовић, Кусиће

image_pdfimage_print

Обавештење о процени штете на пољопривредном земљишту настале услед дејства атмосферских вода

Овим путем обавештавамо житеље насељених места Велико Градиште, Кумане, Тополовник и Кисиљево да је председник општине Велико Градиште формирао Комисију за процену штете на пољопривредном земљишту настале услед дејства атмосферских вода крајем месеца јула 2014. године.

Како је том приликом дошло до плављења одређених површина пољопривредног земљишта овим путем обавештавамо житеље горе наведених насељених места, да до среде, 13. августа 2014. године, могу поднети захтеве за излазак Комисије на лице места, на писарници Општинске управе или код њиховог председника МЗ, који је истовремено и члан Комисије.

Неблаговремене и неуредне пријаве неће бити узете у поступак.

Упитник за пријаву штете

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: sl/2014-01-3
Датум:08.08.2014.
Велико Градиште

image_pdfimage_print

Отварање радног кампа „Чувамо те зато, јер си наше злато“ у Великом Градишту

У оквиру Пројекта „Млади су закон 2014 – Браничевски округ“ кога подржава Министарство омладине и спорта, а спроводи Удружење грађана Шанса, у партнерству са Општином Велико Градиште и Канцеларијом за младе, у циљу санација терена погођених поплавама у мају 2014. године, 04.08.2014 године, на Сребрном језеру је отворен радни камп под називом „Чувамо те зато, јер си наше злато“.

Током овог петнаестодневног кампа реализоваће се уређење приобаља реке Пек која су погођена поплавама у мају месецу 2014. године. Кључне радне активности у оквиру кампа биће сакупљање смећа и осталог лома које је река током поплава донела и тиме створила „чепове“ који онемогућавају природан проток воде, као и рачшћавање материјала коришћеног приликом изградње одбрамбених насипа. Предвиђено је да камп обухвати низ активности не само радног карактера већ и културно-едукативног. Поред радне акције, биће организоване спортско-рекреативне активности и културно-уметнички програм, обележиће се Међународни дан младих као и учешће учесника кампа на манифестацијама у оквиру Културног лета Општине Велико Градиште. Организоваће се посета локалном музеју, цркви, средњој школи, итд. Планиран је једнодневни излет, посета манастиру Тумане, као и Голубачког града и Рамске тврђаве.

Међународни кампови подразумевају рад од просечно 5 сати дневно и ангажују по два координатора кампа из Србије. Камп лидери долазе из партнерских организација „Шансе“ и Младих истраживача Србије, а волонтери су на конкурс пријављени млади из Србије, Данске, Немачке, Италије, Шпаније, Турске, Грчке и Чешке.

Првог радног дана је на терену волонтере обишао и захвалио им на учешћу Председник Општине Велико Градиште Драган Милић, а током наредне недеље се очекује и посета представника Министарства омладине и спорта.
Пријатељи Кампа: Цоца-Цола ХБЦ Србија, Нестлé Адриатиц д.о.о., Производња лиснатог теста “Марија“ д.о.о Голубац.

Тим Удружења грађана „Шанса“ – Ресурс центар за Браничевски округ
Тел: 063/8846333

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини – Бабино Мочило

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) ,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Бабино мочило“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације, а њих чине следеће непокретности:

а) кат. парц. бр. кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, укупне површине 4.56 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

б) кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, укупне површине 4.94 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Почетна цена за сваки појединачни предмет надметања из тачке I износи 1.200,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 08.09.2014. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 08:00 часова дана 08.09.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком В овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић дипл. правник.

Број: 464-52/2014-06

Датум: 06. Август 2014. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини – Бели Багрем

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) ,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Бабино мочило“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом а на основу урбанистичко – техничких услова и урбанистичке пројектне документације, а њих чине следеће непокретности:

а) кат. парц. бр. 2366/84, Бели Багрем „Бунгаловска“, укупне површине 2.02 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

б) кат. парц. бр. 2366/83, Бели Багрем „Бунгаловска“, укупне површине 2.01 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

в) кат.парц. бр. 2266, „Стари Бели Багрем“, укупне површине 5.23 ари, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Почетна цена за предмет надметања из тачке I износи:

-за непокретности под а) и б) износ од 4.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања;

-за непокретност под в) износ од 3.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 08.09.2014. године са почетком у 11:30 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 08,00 часова дана 08.09.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић дипл. правник.

Број: 464-228/2014-06

Датум: 06. Август 2014. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

У Великом Градишту свечано обележен Дан општине

На празник Светог Илије, у Великом Градишту одржава се један од највећих и најпознатијих вашара у Србији, али и обележава дан ове лепе подунавске општине.

Традиционално, уз бројне званице и госте из суседне Румуније – делегације општина Нове Молдаве, Решице, Бање Херкулане, Лугожа и Савеза Срба Стара Молдава, представнике републичких и општинских институција, на свечаној седници Скупштине општине, домаћини су уз пригодан програм пожелели добродошлицу гостима и доделили признања заслужним суграђанима. Изведбом химне и обраћањем председника Скупштине општине, Томислава Ивановића, отворена је свечана седница.

Госте је речима добродошлице поздравио и председник општине, Драган Милић, који је у кратком говору подсетио на настојање општине да побољша услове живота локалне заједнице у протеклој години те истакао успех у развоју туризма као најперспективније гране општинске привреде, напоменувши да увек може боље и да ће општина следити тај циљ и у наредном периоду.

Врсним изведбама дела познатих уметника, ученица Средње музичке школе “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, Марија Милосављевић, уз пратњу својих професора, обогатила је овогодишњи програм свечане седнице.

Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, Одлуком Скупштине општине Велико Градиште, најуспешнијим грађанима и институцијама додељене су награде у виду дипломе:

1. ЖИВКОВИЋ МИРОСЛАВУ, пољопривредном произвођачу из Царевца, за остварене резултате у пољопривреди у производњи воћа и поврћа,

2. ВАСИЋ МАЛИШИ, пољопривредном произвођачу из Сиракова, за остварене резултате у пољопривреди у области ратарства,

3. АЋИМОВИЋ НЕНАДУ, председнику Месне заједнице Царевац, за остварене резултате на стварању услова за побољшљње живота и рада на селу,

4. НИКОЛИЋ НЕВЕНИ, ученици генерације Средње школе Велико Градиште,

5. НЕМЧЕК ЈАНУ из Ковачице, за допринос култури и Музичком феастивалу „Царевчеви дани“,

6. МИТИЋ Ж. СВЕТИ постхумно, за допринос култури и сликарству општине Велико Градиште,

7. ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Велико Градиште, за остварене резултате у области основног васпитања и образовања,

8. ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ВГСК“ из Великог Градишта, за остварене резултате у области спорта,

9. МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БИСКУПЉЕ, за вишегодишње резултате у добровољном давалаштву крви,

10. ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ДУНАВ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ из Великог Градишта, за остварене резултате у области афирмације и развоја приватног предузетнишва и хуманости – друштвено-одговорног рада и

11. БРАНКУ БЕЛОБРКУ, виолинисти и музичком педагогу, за остварене резултате у унапређивању, развоју и афирмацији Музичког фестивала “Царевчеви дани“.

У име награђених, за препознавање правих вредности, локалној самоуправи се захвалила Невена Николић, “вуковац“, ученица генерације и добитница бројних награда и признања на школским такмичењима.

Ове године, као знак изузетне сарадње и поштовања, Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године из Београда изразило је жељу да нашој општини уручи Орден српског ратника. Награду је председнику општине уручио председник Друштва, пуковник Драгољуб Јуришић.

 

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print