Упутство за припрему нацрта буџета за 2015. годину и две наредне године

У складу са чланом 31, чланом 36.а и чланом 40. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), по добијању Фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава буџета локалне власти упутство за припрему буџета локалне власти.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) директни корисници средстава буџета општине Велико Градиште су у обавези да проследе својим индиректним корисницима, за које су надлежни, Упутство за припрему буџета локалне власти а ради израде предлога финансијских планова, и изврше њихово обједињавање и сачине предлог финансијског плана који ће доставити надлежном органу за финансије у наведеном року.

Одељење за финансије Општинске управе општине Велико Градиште доставило је упутство које садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих су директни корисници у обавези да израде предлог финансијског плана за 2015. годину.

Упутство за припрему нацрта буџета за 2015. годину и две наредне године