Јавни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга Младена Милорадовића у Великом Градишту

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште расписује јавни, отворени, идејни, једностепени конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга Младена Милорадовића у Великом Градишту.

Простор који је предмет конкурса је Трг Младена Милорадовића са постојећом Зеленом пијацом у Великом Градишту.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље урбанистичко и архитектонско, односно друштвено-социолошко, естетско-културолошко и функционално решење за изградњу и уређење Трга Младена Милорадовића са простором Зелене пијаце, као основ за израду урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

Инвеститор конкурса је Општина Велико Градиште.

Право учешћа на конкурсу имају физичка и правна лица која испуњавају следеће услове:

– да су аутори студенти архитектуре или дипломирани инжењери архитектуре;
– да су правна лица која учествују на конкурсу регистрована за послове пројектовања.

Активности конкурса ће бити спроведене у следећим роковима:

– пријављивање учешћа и преузимање конкурсне документације до 11.07.2014. год.
– питања учесника конкурса до 16.07.2014. год.
– одговори на питања до 18.07.2014. год.
– рок за предају радова до 13 часова, 02.08.2014.год.
– оцењивање радова и избор добитника награда до 08.08.2014. год.
– објављивање добитника награда од стране жирија до 10.08.2014. год.

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса.

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 2 рада који одговарају условима конкурса изабраће се један рад за прву награду и откуп у нето износу:

– прва награда – 50.000,00 рсд

Победнички рад, исплатом награде постаје власништво расписивача и биће основ за формирање урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације.

Садржај конкурсног рада

Учесници конкурса су обавезни да у прописаним роковима доставе следеће прилоге:

А Текстуални део

– Образложење решења на до 5 страна А4 формата.

Б Графички део

– Концепт урбанистичког решења – ситуација у одговарајућој размери са приказом габарита, односа према околном простору, уличном мрежом, описом намена.
– Ситуационо-нивелациони план трга са карактеристичним основама, пресецима и изгледима, у одговарајућој размери.
– 3Д модел трга.
Прилози по избору који детаљније објашњавају решење.

Графичке прилоге обрадити на највише 5 листова одговарајућег формата.

Обавезно доставити ЦД са текстуалним образложењем и свим графичким прилозима идејног решења (у формату АЦАД или АрцхиЦАД), и умањене прилоге у јпг или пдф формату, у резолуцији 300 дпи).

Опрема конкурсног рада

А Текстуални део

– Текстуално образложење решења, на до 5 страна А4 формата, доставити у три примерка.

– Језик конкурса је српски.

Б Графички део

– Графички прилози се достављају на листовима одговарајућег формата (према избору аутора рада у три примерка).

Конкурсни рад садржи само једно решење И варијанте решења нису дозвољене.

Жири конкурса:

Роберт Димитријевић, дипл.инж.грађ., Председник комисије за планове општине Велико Градиште, председник жирија;

Катарина Николић, дипл.инж.арх., Урбанистичка служба општине Велико Градиште, члан жирија;

Иван Рајчић, дипл. инж. шумарства са пејзажном архитектуром, ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, члан жирија.

Конкурсни материјал:

Распис, правила и програм конкурса могу се погледати на интернет страни општине Велико Градиште, www.velikogradiste.org.rs, за питања учесника конкурса, е-маил: zilic@velikogradiste.org.rs .

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама Урбанистичке службе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, приземље, соба бр. 11, 12220 Велико Градиште, тел. 012 662-122, локал 116, уз уплату у износу од 1.000,00 динара на рачун број: 840-745151843-03, шифра плаћања: 97, позив на број: 59-110, Сврха: „Конкурс за Трг Младена Милорадовића у Великом Градишту“.

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК