Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2014. години

На основу члана 50. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 41. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13), на основу Правилника о додели субвенција за меру активног запошљавања Општине Велико Градиште (усвојен 19.05.2014.год, бр. 401-113/2014-01-4) и у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Велико Градиште за 2014. годину (усвојен на 24. Скупштине општине Велико Градиште дана 14.04.2014 . године)

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ДАНА 29.05.2014. ГОДИНЕ

РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ

СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за отварање нових радних места (у даљем тексту Субвенција) одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу од 100.000,00 динара по незапосленом лицу.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

– државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана;

– подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, мењачница, игара на срећу.

-послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављања стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

– подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву у току претходне 3 године, рачунајући од дана доношења Одлуке

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу де минимис државне помоћи.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава планираних за ову меру активне политике заошљавања. Локалним акционим планом за запошљавање општине Велико Градиште за ову меру је планирано 3 субвенције у поједниачном износу од 100.000,00 динара.

Услови:

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом да:

– има седиште или регистровану пословну јединицу на подручју општине Велико Градиште;

– запошљава лица са пребивалиштем на подручју општине Велико Градиште, а са евиденције Националне службе на новоотвореним радним местима;

– поднесе захтев са бизнис планом;

– одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл);

– уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

– успешно послује у периоду од три месеца;

– измирио је раније уговорне обавезе и измирио потраживања према Општини Велико Градиште, осим за обавезе чија је реализација у току;

– не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;

– није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Документација за подношење захтева:

– захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

– списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која се запошљавају), уверење Националне службе са евиденције незапослених;

– пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;

– завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој години;

потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

– писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио де минимис државну помоћ;

– доказ о власништву/закупу пословног простора;

– доказ о власништву/закупу опреме;

– доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.

Општина Велико Градиште задржава право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Комисији за спровођење мера активног запошљавања

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева:

– Комисија за спровођење мера активног запошљавања врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева:

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:

врста делатности, претходно коришћена средства Националне службе, структура лица која се

запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале.

Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли општине Велико Градиште, даном објављивања Јавног позива.

Приоритети за доделу субвенције:

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из категорије теже запошљивих, и то:

– дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена д уже од 12 месеци
– незапослени без квалификација или нискоквалификовани
– вишак запослених
– особе са инвалидитетом
– избегла и расељена лица
– повратници по Споразуму о реадмисији
– млади до 30 година
– старији од 50 година
– жене и рурално становништво
– жртве породичног насиља и трговине људима и
– корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенција за отварање нових радних места:

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, при чему Одлуку доноси Комисија за спровошење мера активног запошљавања.

Комисија одлуку у форми предлога доставља Општинском већу општине Велико Градиште на усвајање. Након усвајања одлука се сматра коначном.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на сајту Општине. Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће бити дата захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Велико Градиште и подносилац захтева, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:

– доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;

– средства обезбеђења уговорних обавеза;

– фотокопија картона депонованих потписа и

– писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

– динара – две истоветне бланко личне

менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима;

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 100.000,00 динара, може приложити једно од доле наведених додатних средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.

-додатно средство обезбеђења по избору:

 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или

 уговорно јемство;

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

динара – две истоветне бланко соло

менице са меничним овлашћењима или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;

додатно средство обезбеђења по избору:

 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци;

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

– лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа; у случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предивиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;

– измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;

– у периоду реализације уговорне обавезе делатност обавља на територији општине Велико Градиште.

– омогући општинској служби праћење реализације уговорне обавезе;

– достави општинској служби до 15-ог у месецу доказе о уплати обавезног социјалног осигурања за предходни месец за запослене;

– обавести Општину о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац – корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором дужан је да Општини врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или доставом преко писарнице Општинске управе Општине Велико Градиште, са назнаком на коверти: “Пријава за доделу субвенције за програм отварање нових радних места“ –Одељење за привредни и економски развој и дијаспору уз обавезну назнаку „Не отварати до седнице за отварање састанка“.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може добити у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе (бр.5) или преузети ОВДЕ.

Додатне информације могу се добити у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општине Велико Градиште (или на телефон 012/ 660-444 ).

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава издвојених за ову намену (Локалним акционим планом за запошљавање предвиђено је 3 субвенције у износу од по 100.000,00 динара.)

Исплата средстава на име субвенције за отварање нових радних места биће извршена сразмерно остварењу буџета Општине Велико Градиште.

Непотпуна документација се неће узимати у разматрање.

Подносилац пријаве коме је захтев за доделу субвенције за самозапошљавање одбијен има право жалбе у року од 3 дана од дана пријема одлуке комисије.

Послодавац може да оствари право на коришћење субвенције само за једно ново отворено радно место.

Подносилац пријаве коме је захтев за доделу субвенције за самозапошљавање одбијен има право жалбе у року од 3 дана од дана пријема одлуке комисије.

image_pdfimage_print