Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2014. години

На основу члана 50. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 41. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13), на основу Правилника о додели субвенција за меру активног запошљавања Општине Велико Градиште (усвојен 19.05.2014.год. бр. 401-113/2014-01-4) и у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Велико Градиште за 2014. годину (усвојен на 24. Скупштине општине Велико Градиште дана 14.04.2014 .године)

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ДАНА 29.05.2014. ГОДИНЕ

РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају намеру за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 100.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 100.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

– за обављање делатности у области експлоатације угља, мењачница, игара на срећу и др.

– за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да обавља;

– за оснивање удружења грађана;

– који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

самозапошљавање;

– који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне

службе и Општине Велико Градиште у току претходних 3 година, рачунајући од дана одобравања средстава.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за
одобравање субвенције.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени ако је:

– са пребивалиштем на подручју општине Велико Градиште најкраће годину дана;

– поднео захтев са бизнис планом;

– пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање

најмање месец дана пре дана подношења захтева; ако је подносилац захтева особа

са инвалидитетом, време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном

позиву.

Документација за подношење захтева:

– захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу

– уверење са евиденције Националне службе

– фотокопија личне карте подносиоца

– писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима

које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду

– доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу , уколико подносилац захтева располаже

истим

– доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом

– доказ о категорији лица које се самозапошљава, а припада теже запошљивим или

рањивим категоријама.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и

решење о инвалидности или процени радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.

Општина Велико Градиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за

одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Комисија за спровођење јавног позива за доделу субвенција за меру активног запошљавања формирана од стране председника општине Велико Градиште врше проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:

-врста делатности

-структура лица која се запошљавају

-тржиште (купци, конкуренти и добављачи)

-потребни ресурси (пословни простор и опрема)

-финансијски показатељи.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о одобравању субвенција доноси Комисије. Комисија одлуку у форми предлога доставља Општинском већу општине Велико Градиште на усвајање. Након усвајања одлука се сматра коначном.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на сајту Општине. Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће бити дата захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Велико Градиште и подносилац захтева закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења

захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:

– фотокопија решења АПР или надлежног органа о упису у регистар, уколико није регистрован у АПР

– фотокопија решења о ПИБ-у

– фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање

– фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна

– фотокопија картона депонованих потписа

– фотокопија личне карте подносиоца захтева

– инструмент обезбеђења уговорних обавеза

– фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и

– писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података

о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обезбеђења

уговорних обавеза, и то:

– две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и

меничним овлашћењима или

– заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од

износа субвенције или

– хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа

субвенције или

– гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или

– уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година,

које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине

примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

– обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања

обављања делатности;

– измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делатности до

периода наведеног у уговору;

– Општини Велико Градиште омогући праћење реализације уговорне обавезе;

– Општини Велико Градиште достави доказе о реализацији уговорне обавезе и

– обавести Општину Велико Градиште о свим променама које су од значаја за

реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да

Општини Велико Градиште врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту

реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса

средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или доставом преко писарнице Општинске управе Општине Велико Градиште, са назнаком на коверти: “Пријава за доделу субвенције за програм самозапошљавања“ –Одељење за привредни и економски развој и дијаспорууз обавезну назнаку „Не отварати до седнице за отварање састанка“.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може добити у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе (бр.5) или преузети ОВДЕ.

Додатне информације могу се добити у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општине Велико Градиште (или на телефон 012/ 660-444 ).

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава издвојених за ову намену (Локалним акционим планом за запошљавање предвиђено је 4 субвенције у износу од по 100.000,00 динара.)

Исплата средстава на име субвенције за самозапошљавање биће извршена сразмерно остварењу буџета Општине Велико Градиште.

Непотпуна документација се неће узимати у разматрање.

Подносилац пријаве коме је захтев за доделу субвенције за самозапошљавање одбијен има право жалбе у року од 3 дана од дана пријема одлуке комисије.

image_pdfimage_print