Допуна огласа за јавно надметање за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања педалина на Сребрном језеру

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) а сагласно члану и 19. и 17. ст. 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), члану 5. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама (Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08), и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 563/2014 од 16.03.2014. године, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 353-79/2014-06 од 16.04.2014. године и њене допуне бр. 353-79/2014-06 од 23.04.2014. године, о б ј а в љ у ј е,

ДОПУНУ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ

I Оглас за јавно надметање за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања педалина на Сребрном језеру број: 353-79/2014-06 од 23.04.2014. године допуњује се у Одељку I, после тачке в), и то тачкама:

„г) локација за постављање педалина бр. 4 и

д) локација за постављање педалина бр. 5.“

II Остали услови Огласа остају неизмењени.

III Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 353-79/2014-06,
дана 24. 04 2014. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп