Јавни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга Младена Милорадовића у Великом Градишту

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште расписује јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга Младена Милорадовића у Великом Градишту.

Простор који је предмет конкурса је Трг Младена Милорадовића са постојећом Зеленом пијацом у Великом Градишту.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље урбанистичко и архитектонско, односно друштвено-социолошко, естетско-културолошко и функционално решење за изградњу и уређење Трга Младена Милорадовића са простором Зелене пијаце, као основ за израду урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

Инвеститор конкурса је Општина Велико Градиште.

Право учешћа на конкурсу имају физичка и правна лица која испуњавају следеће услове:

– – да су аутори студенти архитектуре или дипломирани инжењери архитектуре;

– – да су правна лица која учествују на конкурсу регистрована за послове пројектовања.

Активности конкурса ће бити спроведене у следећим роковима:

– питања учесника конкурса до 07.05.2014. год.

– одговори на питања до 12.05.2014. год.

– рок за предају радова до 13 часова 11.06.2014.год.

– оцењивање радова и избор добитника награда до 16.06.2014. год.

– објављивање добитника награда од стране жирија до 19.06.2014. год.

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса.

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 3 рада који одговарају условима конкурса изабраће се један рад за прву награду и откуп у нето износу:

– прва награда – 50.000,00 рсд

Победнички рад, исплатом награде постаје власништво расписивача и биће основ за формирање урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације.

Жири конкурса:

Роберт Димитријевић, дипл.инж.грађ., Председник комисије за планове општине Велико Градиште, председник жирија;

Катарина Николић, дипл.инж.арх., Урбанистичка служба општине Велико Градиште, члан жирија;

Иван Рајчић, дипл. инж. шумарства са пејзажном архитектуром, ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, члан жирија.

Конкурсни материјал:

Распис, правила и програм конкурса могу се погледати на интернет страни општине Велико Градиште, www.velikogradiste.org.rs, за питања учесника конкурса

е-маил: zilic@velikogradiste.org.rs.

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама Урбанистичке службе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, приземље, соба бр. 11, 12220 Велико Градиште, тел. 012 662-122, локал 116, уз уплату у износу од 1.000,00 динара на рачун број: 840-745151843-03, шифра плаћања: 97, позив на број: 59-110, Сврха: „Конкурс за Трг Младена Милорадовића у Великом Градишту“.

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

У Великом Градишту, април 2014. год.

image_pdfimage_print