Archive for month: април, 2014

Јавни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга Младена Милорадовића у Великом Градишту

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште расписује јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга Младена Милорадовића у Великом Градишту.

Простор који је предмет конкурса је Трг Младена Милорадовића са постојећом Зеленом пијацом у Великом Градишту.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље урбанистичко и архитектонско, односно друштвено-социолошко, естетско-културолошко и функционално решење за изградњу и уређење Трга Младена Милорадовића са простором Зелене пијаце, као основ за израду урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

Инвеститор конкурса је Општина Велико Градиште.

Право учешћа на конкурсу имају физичка и правна лица која испуњавају следеће услове:

– – да су аутори студенти архитектуре или дипломирани инжењери архитектуре;

– – да су правна лица која учествују на конкурсу регистрована за послове пројектовања.

Активности конкурса ће бити спроведене у следећим роковима:

– питања учесника конкурса до 07.05.2014. год.

– одговори на питања до 12.05.2014. год.

– рок за предају радова до 13 часова 11.06.2014.год.

– оцењивање радова и избор добитника награда до 16.06.2014. год.

– објављивање добитника награда од стране жирија до 19.06.2014. год.

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса.

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 3 рада који одговарају условима конкурса изабраће се један рад за прву награду и откуп у нето износу:

– прва награда – 50.000,00 рсд

Победнички рад, исплатом награде постаје власништво расписивача и биће основ за формирање урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације.

Жири конкурса:

Роберт Димитријевић, дипл.инж.грађ., Председник комисије за планове општине Велико Градиште, председник жирија;

Катарина Николић, дипл.инж.арх., Урбанистичка служба општине Велико Градиште, члан жирија;

Иван Рајчић, дипл. инж. шумарства са пејзажном архитектуром, ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, члан жирија.

Конкурсни материјал:

Распис, правила и програм конкурса могу се погледати на интернет страни општине Велико Градиште, www.velikogradiste.org.rs, за питања учесника конкурса

е-маил: zilic@velikogradiste.org.rs.

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама Урбанистичке службе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, приземље, соба бр. 11, 12220 Велико Градиште, тел. 012 662-122, локал 116, уз уплату у износу од 1.000,00 динара на рачун број: 840-745151843-03, шифра плаћања: 97, позив на број: 59-110, Сврха: „Конкурс за Трг Младена Милорадовића у Великом Градишту“.

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

У Великом Градишту, април 2014. год.

image_pdfimage_print

Позив за подношење предлога за кандидате за доделу општинске награде

Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној 12. јуна 2000. године донела је Одлуку о утврђивању 2. августа као Дана општине Велико Градиште и Одлуку о установљењу општинске награде.

Општинска награда додељује се предузећима, установама, органима и организацијама и појединцима као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, а поводом 2. августа, Дана општине Велико Градиште.

Овим дописом позивамо вас да предложите кандидате за доделу овогодишње општинске награде.

Предлози кандидата за доделу општинске награде са образложењем достављају се Одељењу за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште (за Комисију за доделу општинских награда и признања), најкасније до 30. маја 2014. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Број: 17-2/2014-01-2
Датум: 23.04.2014. године
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Томислав Ивановић
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print