Archive for month: март, 2014

Обавештење пољопривредницима о конкурсима за доделу средстава

Обавештавају се пољопривредници са територије општине Велико Градиште да су у току конкурси Министаратва пољопривреде, шумарства и водопривреде за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

1) контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,

2) набавку нове опреме за наводњавање у 2014. години,

3) привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта,

4) мелиорација ливада и пашњака,

5) давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта,

Све неопходне информације о условима конкурса, потребној документацији за конкурисање, као и помоћ приликом припреме пријаве можете добити у Канцеларији за младе, улица Кнеза Лазара бр 70, Велико Градиште.

Контакт особа: Дарко Богдановић – саветник за пољоприведу

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, објављује јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Бабино мочило“ и „Бели багрем“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08), ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:
а) кат. парц. бр. кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, укупне површине 4.56 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

б) кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, укупне површине 4.94 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење;

в) кат. парц. бр. 2266, Бели Багрем, укупне површине 5.23 ара, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из тачке I је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Просторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011) и Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмете надметања из тачке I износи:

– за непокретности под а) и б) износ од 1.200,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања;

– за непокретност под в) износ од 4.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 25.04.2014. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 24.04.2014. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт дипл. правник Милош Стојадиновић.

Број: 464-52/2014-06

Датум: 21. март 2014. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Велико Градиште – Прелазак одборника у Групу грађана

Након кратког договора, на састанку одржаном са председником општине Велико Градиште, Драганом Милићем, првога дана пролећа, група од пет одборника Демократске странке званично је приступила Групи грађана “Драган Милић – За село и град“ након што су изашли из те странке.

Сазив Скупштине општине Велико Градиште броји 35 одборника, од чега је десеторо чинила одборничка група ГГ “За село и град“. Припајањем чланова Демократске странке овај број се сада повећао на петнаест, док демократе у Скупштини представља један одборник.

Промену партије страначких колега пратила су и два члана Општинског већа као и саветник председника општине.

Мотив за такву одлуку чланови су нашли у успешном раду и дугогодишњем искуству председника општине и оснивача Групе грађана “За село и град“.

image_pdfimage_print

Одговор Европске комисије на захтев општине поводом решавања проблема прашине из рудника Нова Молдава

Општина Велико Градиште већ годинама настоји да реши еколошки проблем настао експлоатацијом рудника бакра и цинка у суседној Новој Молдави у Румунији који угрожава здравље грађана у приобалном делу општине. Са јаловишта рудника на другој страни Дунава јаки југоисточни ветрови подижу облаке фине прашине која осим наше, захвата и суседне две општине, Голубац и Белу Цркву.

До сада се општина обраћала захтевом за предузимање хитних мера надлежним државним институцијама и Влади Републике Србије, шефу Делегације Европске уније у Србији као и Комисији за екологију Европског парламента те Влади Румуније и челницима општине Нова Молдава.

У међувремену, општина Нова Молдава је покушала да минимализује последице овог проблема поливањем јаловишта како се наталожена прашина услед налета ветра не би подизала што је дало краткорочне резултате.

Након низа захтева и ургенција општине, протекле недеље, Европска комисија је општинама Велико Градиште и Нова Молдава упутила допис којим их обавештава да је поводом овог случаја отворила поступак бр 2012/2182 по службеној дужности. Поводом тога румунској влади Комисија је, 21. фебруара ове године, послала образложено мишљење на које очекује одговор како би донела процену и даље поступала у случају могућег кршења закона Европске уније. Достављене жалбе Комисији односе се на примену Директиве 2006/21/ЕУ Европског парламента и Већа од 15.03.2006. г. о управљању отпадом екстрактивне индустрије.

По добијању потребних података општини Велико Градиште биће омогућено да даље прати овај случај.

image_pdfimage_print

Обавештење бирачима

Дана 16. марта 2014. године, у времену од 7:00 до 20:00 часова, спровешће се избори за народне посланике Народне скупштине.

На подручју општине Велико Градиште гласаће се на истим бирачким местима као на последњим изборима.

Бирач може да гласа иако није добио обавештење о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места и бројем под којим је уписан у извод у бирачког списка.

Са собом понети личну карту.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 013-8/2014-01-3
Датум: 10. март 2014.
Велико Градиште

image_pdfimage_print

Завршна конферција Пројекта „Игре румунског и српског фолклорног блага“

Након радног састанка поводом имплементације два вредна пројекта у оквиру програма прекограничне сарадње, у згради општине истога дана организована је и завршна конферција пројекта „Игре румунског и српског фолклорног блага“ којој су присуствали представници учесника овог пројекта – председник општине Велико Градиште, Драган Милић, председник општине Решица, Mihai Stepanescu и председник општине Лугож, Francisco Boldia.

У оквиру овог пројекта вредности 325.206,00 евра и учешћем општине Велико Градиште 88.660,00 евра, општина је набавила мултифункционалну бину са озвучењем и осветљењем и 100 комплета народне ношње те организовала Фестивал фолклора у Великом Градишту. Такође, наша општина је учествовала са Ансамблом народних игара и песама на три фестивала у Румунији – два у општини Решица и једном у општини Лугож као и на две радионице које су се бавиле тематиком очувања традиције и фолклора у партнерским општинама.

Као резултат добре сарадње јесте и припрема свих неопходних услова за потписивање споразума о братимљењу са општином Решица, које се очекује у априлу ове године као и покретање иницијативе за братимљењем са општином Лугож.

image_pdfimage_print

Имплементација пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње

Општина Велико Градиште је у среду, 05. марта, одржала радни састанак са представницима округа Karaš Severin са којима имплеметира два пројекта: пројекат „Студије за подизање заштите обале мочварног подручја Дивици-Појејена“ и пројекат „Успостављање саобраћајне линије Дунавом између Нове Молдаве и Усија“.


Реч је пројектима који, осим што имају навећу финансијску вредност у оквиру програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, имају изузетан економски значај који је потврђен тиме да су сагласности и подршку дале Влада Румуније и Влада Републике Србије које су тим поводом потписале Споразум о реактивирању граничних прелаза Нова Молдава и Усије. Вредност пројекта заштите обале мочварног подручја износи 692.991,00 евра, с буџетом општине Велико Градиште од 153.000,00 евра, док је за обнављање граничног прелаза опредељено 2.352.674,00 евра од чега из бужета општине 440.769,00 евра.

Састанку су, поред представника општине Велико Градиште које је предводио председник општине Драган Милић, присуствовали и представници општина Голубац и Нова Молдава, предвођени председницима општина, Mateom Lupuom и Зораном Пајкићем као и представници округа Караш Северин предвођени менаџером Naidanom Viktorom.

image_pdfimage_print

Јавни оглас о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта – Сребрно језеро

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 15. и 17. ст. 2. а у складу са чланом 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) на основу Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период 2014. до 2019. године и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 236/2014 од 24.02.2013. године, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 350-7/2014-06 од 24.02.2014. године, објављује јавни оглас о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања привременог објекта путем прикупљања понуда.

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, путем прикупљања писаних, затворених понуда, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, ради постављања привременог објекта у Великом Градишту у к.о. Велико Градиште кога чини:
– локација бр. 22, површине 68 м² у циљу постављања привременог објекта, услужне делатности – отворени шанк на плажи.

II Предмет јавног огласа налази се на делу кат. парц. бр. 2229/1 у Великом Градишту на Сребрном језеру, сегмент Б, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове комуналног уређења и опремања локације сноси будући закупац.

III Локација се даје у закуп на период од 5 година.

Изабрани закупац је дужан да Урбанистичким пројектом уређења обале и шетне стазе у Великом Градишту на Сребрном језеру предвиђени садржај реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања дозволе за постављање – изградњу привременог објекта.

IV На парцели је предвиђена изградња односно постављање привремених објеката туристичког саџаја предвиђених Програмом постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период 2014.-2019. године.

V Почетни износ закупнине за предмет јавног огласа износи 83,00 динара/м² месечно.

Усклађивање закупнине вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

VI Понуђени износ закупнине закупац је дужан да плаћа месечно а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Отварање понуда одржаће се дана 27.03.2014. године са почетком у 11,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 10% од укупне месечне почетне цене, а која лица испуњавају улове Огласа. Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. Понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа о пореском идентификационом броју.

Учесник уз износ понуђене закупнине и рока постављања – изградње објекта, мора да достави потврду о уплати депозита и изјаву да прихвата све услове јавног огласа.

Понуда за учествовање у поступку давања у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања привременог објекта јавним огласом се доставља на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, адреса Житни трг 1, Велико Градиште, и то у року од 30 дана од дана објављивања огласа, закључно до 27.03.2014. године до 09.00 часова. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Приликом подношења понуде за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, на полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон подносиоца понуде.

Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници Општинске управе општине Велико Градиште.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком сматра се као дан предаје Општинској управи општине Велико Градиште, под условом да је пошиљка стигла у ову Општинску управу до дана и времена назначеног у ставу 4. ове тачке.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

Учеснику који понуди највећи износ закупнине за предмет јавног огласа, исти ће бити дат у закуп, уколико испуњава остале услове предвиђене овим огласом.

Уколико се на оглас пријаве два или више учесника и понуде исти износ закупнине, предметна локација ће се дати у закуп учеснику који понуди краћи рок изградње – постављања привременог објекта, односно ако су и понуђени рокови изградње – постављања исти, предметна локација ће се дати у закуп учеснику чија понуда прва пристигне и евидентира се у писарници Општинске управе општине Велико Градиште, ако испуњава остале услове предвиђене овим огласом.

IX Најповољнијем понуђачу депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о закупу и уплати месечне понуђене цене.

Осталим учесницима у Јавном Огласу депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења Решења о давању у закуп СО Велико Градиште.

X У случају да будући закупац не закључи Уговор или не плати месечну понуђену цену за локацију за коју је заинтересован или не изведе радове предвиђене у року који је назначио у понуди а који не може бити дужи од месец дана рачунајући од дана прибављања дозволе за постављање – изградњу привременог објекта, или локацију користи супротно намени, локација дата у закуп биће му изузета односно решење о давању у закуп биће стављено ван снаге а уговор о закупу раскинут кривицом закупца.

XI Ближи услови који се тичу јавног огласа могу се добити на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 41 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 350-7/2014-06,

дана 24. фебруара 2014. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print