Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта уређења обале и шетне стазе на к.п.бр. 2229/1, к.п.бр. 2376/1 и к.п.бр. 4578 К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2229/1, к.п.бр. 2376/1 и к.п.бр. 4578 све у К.О. Велико Градиште подносиоца захтева ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“, из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.02.2014. године до 17.02.2014 године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 17.02.2014 године до 13,00 часова.

образац за примедбе и сугестије за правна лица
образац за примедбе и сугестије за физичка лица

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-18/2014-06
Датум: 07.02.2014 године

image_pdfimage_print