Archive for month: фебруар, 2014

Подршка родној равноправности и превенцији насиља у породици

У знак подршке родној равноправности и превенцији насиља у породици представници институција општине Велико Градиште потписале су, 24. фебруара, на иницијативу општине Велико Градиште и Центра за социјални рад оптшина Велико Градиште и Голубац, Споразум о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју општине Велико Градиште.

Проблем насиља у породици и у партнерским односима представља озбиљан изазов сваком цивилизованом друштву, претњу његовом развоју те равноправности жена и мушкараца. Насиље у породици се дефинише као злоупотреба моћи и покушај вршења контроле над чланом породице који има мање моћи, а родна димензија насиља је његова суштинска карактеристика.

Блиска сарадња наведених институција и координирана акција свих релевантних актера у заједници од кључне је важности за брзо реаговање и правовремену заштиту жртава.

Споразум о сарадњи потписали су представници Центра за социјални рад, Полицијске управе, Дома здравља, школа и предшколске установе, Основног и Прекршајног суда, Основног јавног тужилаштва и општине Велико Градиште. Директорка Центра за социјални рад, Неда Брајковић, упознала је присутне са темом Споразума и значајем међусобне сарадње у ефикасном решавању проблема насиља у породици.

У циљу заустављања насиља и постизања безбедности жртава општина ће и убудуће пружати свесрдну подршку овим настојањима, истакао је председник општине, Драган Милић.

image_pdfimage_print

Одборници Великог Градишта – осавремењавање рада локалне самоуправе

У циљу модернизације и унапређења рада локалне самоуправе, општина Велико Градиште је учинила још један корак напред. Како би се смањили издаци за обиман материјал који се припрема за седнице Општинског већа и Скупштине општине те курирском службом доставља члановима и одборницима за сваку седницу, општина је одлучила да им исти прослеђује електронским путем и на тај начин обезбеди рационалнији и савременији рад Већа и локалног парламента.

Да би функционерима омогућила доступност овако дистрибуираног материјала општина је на почетку 2014. године обезбедила таблет-рачунаре преко којих ће они преузимати седнички материјал и истовремено пратити рад Већа и Скупштине на самој седници. У ту сврху отворене су и и-мејл адресе те обезбеђена “њирелесс“ конекција на месту одржавања седница. Таблет-рачунари су функционерима подељени на реверс и по истеку мандата дужни су да их предају надлежној општинској служби.

Идући у сусрет Европској унији и све савременијим захтевима који се постављају пред локалну самоуправу и грађане, познавање рада на рачунару постало је неопходно у свакодневном раду и приступу многим информацијама те се за изабране представнике народа наметнуло као основ у свакодневној јавној комуникацији како међусобно тако и са грађанима.

До сада је у општини Велико Градиште већ уведена електронска управа кроз коју су умрежене и све месне канцеларије па грађани из својих домова могу завршити велики део послова везаних за администрацију локалне самоуправе. На овај начин се увелико смањује преоптерећеност општинских служби, штеди материјал али и драгоцено време корисника услуга.

image_pdfimage_print

Посета пољопривредном сајму у Верони – вредно улагање

Пољопривредници општине Велико Градиште до сада су имали прилику да присуствују сајмовима пољопривреде у Грчкој и Мађарској, а сада и једном од највећих и најквалитенијих у Европи – Међународном сајму пољопривредне механизације и сточарства „Fieragricola“ у италијанском граду Верони. Овај сајам је присутан више од једног века у пољопривреди и једина је међународна манифестација у Европи која обезбеђује комплетну понуду технологија и производа у секторима као што су пољопривредни инжењеринг, узгој животиња, агро-материјал, обновљиве енергије и услуга за пољопривреду. На сајму је учешће узело преко 1.200 излагача из 22 државе. Ове године фокус је био на одрживој пољопривреди у заштити животне средине и економском просперитету пољопривреде.

И поред тешке финансијске ситуације општина Велико Градиште издвојила је средства за посету пољопривредника сајму како би се упознали с актуелностима и новинама применљивим у својим домаћинствима. Непосредан контакт пољопривредних произвођача с најновијим достигнућима у свим областима пољопривредне производње незаменљив је у послу којим се баве и уједно представља одличну прилику за упознавање са најсавременијим технологијама, стицање нових знања и унапређење пословања.

Овај врхунски пољопривредни догађај био је подељен на пет тематских целина са комплетном понудом производа, услуга и технологија за модерну пољопривредну производњу. Сајму су присуствовали сви учесници у пољопривредној производњи: пољопривредни предузетници, одгајивачи, компаније пољопривредне механизације, ветеринари, конструктори и дилери пољопривредних машина, произвођачи хране и произвођачи средстава за примарни сектор што је посетиоцима омогућило да, поред упознавања с најновијим достигнућима, остваре и важне контакте.

У општини Велико Градиште највећи пољопривредни произвођачи су мештани села Курјаче, Сираково, Десине и Макце. Они су највише интересовања показали за тракторе од 120-150 коњских снага будући да су обрадиве површине којима располажу у просеку величине 100 хектара. Како су најзаступљеније пољопривредне културе пшеница, сунцокрет и кукуруз пажњу је, између осталог, привукла и покретна сушара за зрнасту робу капацитета од 10 тона и вредности 22.000 евра, истакао је одборник Скупштине општине Велико Градиште, Златољуб Жикић. Продавац ће сушару купцу допремити на кућну адресу што је велики корак у пословању у овој области. Иначе, наши посетиоци су као постојећи проблем истакли ниске цене својих производа и малу куповну моћ као ограничавајући фактор због чега им већина механизације остаје још увек недоступна.

Пољопривредници из наше општине посету сајму су и овај пут оценили као веома успешну и корисну за даљу производњу. Уз непроцењива искуства са сајма и међусобну размену утисака, од туристичког водича имали су прилике да чују корисне савете о начину вођења пољопривреде у покрајини Венето као и читавој Италији, вредне 250 милијарди евра и једне од најјачих у Европи. Уједно, током путовања видели су и како изгледају неке од бројних површина под засадом са усавршеним системом наводњавања што је многе подстакло на планирање будуће производње у том смеру.

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта уређења обале и шетне стазе на к.п.бр. 2229/1, к.п.бр. 2376/1 и к.п.бр. 4578 К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2229/1, к.п.бр. 2376/1 и к.п.бр. 4578 све у К.О. Велико Градиште подносиоца захтева ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“, из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.02.2014. године до 17.02.2014 године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 17.02.2014 године до 13,00 часова.

образац за примедбе и сугестије за правна лица
образац за примедбе и сугестије за физичка лица

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-18/2014-06
Датум: 07.02.2014 године

image_pdfimage_print

Обавештење о подношењу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину

Позивају се обвезници који су били у обавези, а до сада нису поднели пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину, као и обвезници који нису пријавили промене од значаја за опорезивање, да поднесу пореске пријаве у складу са Законом о порезима на имовину.

Пореске пријаве са потребном документацијом поднети Локалној пореској администрацији Општинске управе општине Велико Градиште, за непокретности које се налазе на територији општине Велико Градиште.

Адреса Локалне пореске администрације:

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење локалне пореске администрације, Житни трг бр. 1 – 12220 Велико Градиште

Телефон на које се могу добити информације: 012/660-126

Пријаве се могу послати скениране са власторучним потписом и путем електронске поште на адресу:

lpa@velikogradiste.org.rs

Рок за подношење пореске пријаве је 15. фебруар 2014. године. Пријаве се подносе на обрасцу ППИ-1 за правна лица и обрасцу ППИ-2 за физичка лица.

Осим тога, напомињемо да су законом о пореском поступку и пореској администрацији прописане новчане казне за прекршаје за неподношење и неблаговремено подношење пореских пријава за физичка лица од 5.000,00 до 100.000,00 динара.

Преузимање образаца:

ОБРАЗАЦ ППИ-1
Прилог 1 уз образац ППИ-1
Прилог 2 уз образац ППИ-1
ОБРАЗАЦ ППИ-2

Одељење локалне пореске администрације

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print