Обавештење о бирачком списку за подручје општине Велико Градиште

На основу члана 14.Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр.104/2009 и 99/2011), и тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр.15/12) а у вези са Одлуком Председника Републике Србије о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ бр.8/2014.) Општинска управа општине Велико Градиште јавно обавештава грађане са подручја општине Велико Градиште:
Излаже се део бирачког списка за подручје општине Велико Градиште на увид грађанима.

Део бирачког списка изложен је у згради СО Велико Градиште – Услужни центар – канцеларија бр. 3.

Део бирачког списка изложен је тако што се путем рачунарске опреме, грађанима, уношењем јединственог матичног броја, омугућава провера да ли су уписани у бирачки списак или да ли су уписани подаци тачни. Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Министарства.

Права на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Обавештавају се грађани општине Велико Градиште да могу од Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште,до закључења бирачког списка,захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) сваког радног дана од 8 до 14 часова или на телефон 012/662-489.

Сваки грађанин може, Одељењу за општу управу и јавне службе или Министарству правде и државне управе, када је оно надлежно за вршење промена у бирачком списку, поднети захтева за промену у бирачком списку, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Велико Градиште у којој је уписан или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

У бирачки списак могу бити уписана лица која ће са 16. мартом 2014. године стећи пунолетство, а издата им је важећа лична карта са утврђеним матичним бројем.

Интерно расељена лица могу бити уписана у бирачки списак према месту у коме су према евиденцији ОУП-а, пријављена са тим статусом.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Обавештавају се грађани да се у бирачки списак могу уписати само бирачи са утврђеним јединственим матичним бројем грађана.

Позивају се грађани да своје захтеве за промену у бирачком списку са потребним доказима поднесу Одељењу за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште, најкасније 15 дана пре дана избора, односно до 28.02.2014. године.

Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решења нам којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство правде и државне управе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208 -8/2014-01-3
Датум: 30.01.2014.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Начелник

Општинске управе

општине Велико Градиште

Новица Илић, дипл. прав.

image_pdfimage_print