Archive for month: јануар, 2014

Обавештење о бирачком списку за подручје општине Велико Градиште

На основу члана 14.Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр.104/2009 и 99/2011), и тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр.15/12) а у вези са Одлуком Председника Републике Србије о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ бр.8/2014.) Општинска управа општине Велико Градиште јавно обавештава грађане са подручја општине Велико Градиште:
Излаже се део бирачког списка за подручје општине Велико Градиште на увид грађанима.

Део бирачког списка изложен је у згради СО Велико Градиште – Услужни центар – канцеларија бр. 3.

Део бирачког списка изложен је тако што се путем рачунарске опреме, грађанима, уношењем јединственог матичног броја, омугућава провера да ли су уписани у бирачки списак или да ли су уписани подаци тачни. Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Министарства.

Права на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Обавештавају се грађани општине Велико Градиште да могу од Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште,до закључења бирачког списка,захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) сваког радног дана од 8 до 14 часова или на телефон 012/662-489.

Сваки грађанин може, Одељењу за општу управу и јавне службе или Министарству правде и државне управе, када је оно надлежно за вршење промена у бирачком списку, поднети захтева за промену у бирачком списку, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Велико Градиште у којој је уписан или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

У бирачки списак могу бити уписана лица која ће са 16. мартом 2014. године стећи пунолетство, а издата им је важећа лична карта са утврђеним матичним бројем.

Интерно расељена лица могу бити уписана у бирачки списак према месту у коме су према евиденцији ОУП-а, пријављена са тим статусом.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Обавештавају се грађани да се у бирачки списак могу уписати само бирачи са утврђеним јединственим матичним бројем грађана.

Позивају се грађани да своје захтеве за промену у бирачком списку са потребним доказима поднесу Одељењу за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште, најкасније 15 дана пре дана избора, односно до 28.02.2014. године.

Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решења нам којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство правде и државне управе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208 -8/2014-01-3
Датум: 30.01.2014.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Начелник

Општинске управе

општине Велико Градиште

Новица Илић, дипл. прав.

image_pdfimage_print

Учешће општине Велико Градиште у Програму “EU Exchange 4”

Општина Велико Градиште је, у оквиру Програма “EU Exchange 4”, 29. јануара потписала два пројекта – Брига о старима – узвраћање услуга“ и “Управљање имовином – обострана корист“.

„Брига о старима – узвраћање услуга“

Пројекат „Брига о старима – узвраћање услуга“ у општини Велико Градиште реализоваће се у партнерству са градом Пожаревац и општинама Голубац и Мало Црниће. Пројекат се финансира у оквиру Програма “EU Exchange 4”. Вредност пројекта је 142.066,29 евра од чега је вредност донације 127.859,66 евра. Циљ пројекта јесте да се упостави дугорочна услуга помоћи у кући за стара лица на територији свих партнера укључених у пројекат.

Основне активности у оквиру пројекта су:

– сертификација геронто-домаћица (у оквиру пројекта сертификоваће се 30 домаћица)
– ангажовање 30 геронтодомаћица на период од 4 месеца,
– припрема правилника о пружању услуге помоћ у кући,
– набавка 4 аутомобила – по један за сваку општину,
– набавка потрошног материјала за рад домаћица
– медијска промоција, припрема промотивног материјала.

“Управљање имовином – обострана корист”

Потписан је 29. јануара и Уговор о финансирању пројекта “Управљање имовином – обострана корист”. Носилац пројекта је град Пожаревац, а општина Велико Градиште једна од шест партнера. Укупна вредност пројекта је 207.529,92 евра. Пројекат се бави процесом управљања имовином – формирање базе података о јавној својини која је предмет преноса у власништво локалне самоуправе и подношење попуњених власничких листова Републичкој дирекцији за имовину, чиме се осигурава да је регистрована имовина унесена у јединствену базу података државне својине.

image_pdfimage_print

Одржана радионица на пројекту MIS CODE 1344 „Студије за подизање обале заштите мочварног подручја Дивици – Појејена”

У четвртак, 30. јануара, у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште одржана је Радионица на пројекту MIS CODE 1344 „Студије за подизање обале заштите мочварног подручја Дивици – Појејена”.
Овај пројекат реализује се у оквиру програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, а имплеметирању га округ Караш-Северин из Румуније као водећи партнер и општина Велико Градиште као партнер.

Пројекат има за циљ да идентификује приступе и системе заштите од природних и технолошкох ризика у заштићеном мочварском пограничном подручју Дунава и док ће се партнери из Румуније бавити решавањем проблема неуређене обале утврде и проналажењем решења, основна активност општине Велико Градиште јесте проналажење најбољег решења за систем за пречишћавање отпадних вода на територији општине Велико Градиште.

Током пројекта, поред планиране пројектно-техничке документације, биће припремљен и план одрживог развоја туризма у пограничном подручју Румунија-Србија.

Пројекат се реализује од 26.04.2013. године и спроводиће се до 25.04.2015. године. Укупна вредност пројекта износи 637.700,00 евра од чега је за партнера из Румуније опредељено 484.080,00 евра, док је за општину Велико Градиште овај износ 153.620,00 евра.

Овај пројекат подржала су и надлежна министарства као и републичке и регионалне институције из области заштите животне средине и туризма.

Радионици су присуствовали Александар Ђокић – начелник Браничевског округа, Татјана Танацковић – Дирекција за воде, Љубомир Малезановић – Одсек за инспекцијски наџор у области одрживог коришћења природних богатстава – Сектор за природне ресурсе – Министарство пољопривреде, Илија Гојић – вд директора „SilverLake Investment“ доо и директор „Тресет“ – Велико Градиште доо, Златибор Митић – координатор пројекта из општине Велико Градиште, руководство локалне самоуправе и директори ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште и ЈКП “Дунав Велико Градиште”, представници невладиних организација из области заштите животне средине као и начелници урбанистичке и инспекцијске службе.

Општина Велико Градиште препознала је себе у свим дефинисаним приоритетима Програма прекоганичне сарадње Румунија-Србија те у реализацији има четири пројекта из сва три приоритета док је чак 12 пројеката који се финансирају из иностраних фондова на којима општина учествује као носилац, партнер или придружени члан у реализацији.
Ове године бавићемо се заштитиом животне средине, инфраструктуром, развојем туризма, пружањем помоћи нашем привредном сектору, социјалним програмом, управљањем имовином, очување културе и традиције, подршком младима (укључивање у пројекте, субвенције за приправнике), посебан акценат посетићемо пољопривреди (помоћ при регистрацији и пререгистрацији пољопривредних газдинства, попуњавања пријава за субвенције, јачање пчеларства) усклађивањем стратешких докумената са националним стратешким документима и израдом планова и сратегија које нам недостају и побољшавањем услова за привлачење домаћих и страних инвеститора (припрема пројектно-техничке документације за пословну зону и уређењем пословне зоне).

image_pdfimage_print

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – „Telenor“ д.о.о Нови Београд

Општинска Управа Општине Велико Градиште – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „Telenor“ д.о.о. ул. Омладинских бригада 90 11070 Нови Београд, Одељење за урбанизам и комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице за мобилну телефонију на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште, коју је израдио Предузеће за трговину и услуге д.о.о „W-line“, 11077 Београд, ул. Аутопут за Загреб.

У спроведеном поступку утврђено је, да је наведена Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији, које се односе на:

1. мере предвиђене законским и поџаконским актима;
2. мере које се спроводе у време извођења радова на изградњи објекта;
3. мере заштите у току редовног рада;
4. мере заштите по престанку рада објекта;
5. мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.за отклањање штетних утицаја;

Оверене мере заштите животне средине саставни су део донетог решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину и предмет су вештачења о испуњености услова за употребу објекта, без чега се не може носиоцу изведеног пројекта издати употребна дозвола.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у складу са одредбама ЗУС-а.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09).

Послови пољопривреде, водопривреде и заштите животне средине
Данијела Илић, дипл.инж.пољ.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print