“Помоћ у кући за стара и угожена лица“

Општина Велико Градиште и Регионални „UNESCO“ Подунавље имплеметирају пројекат „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА И УРОЖЕНА ЛИЦА СА ПРИМАЊИМА ИСПОД РЕПУБЛИЧКОГ МИНИМУМА – Да старима буде боље“ .

Пројекат је финансиран средстима Министарства рада и социјалне политике и спроводи се у периоду од јула до децембра 2013.године на територији општине Велико Градиште.

Основни циљ пројекта је унапређење квалитета живота корисника кроз пружање свакодневне помоћи у виду одржавања хигијене домаћинства, набавке намирница и лекова, припремање оброка и других услуга предвиђениџ правиликом Министараства рада и социјалне политике о минималним стандардима за пружање услуга социјане заштите.

Активности на пројекту:

• свакодневна двочасновна услуга за сваког корисника
• 6 ангажованих геронто-домаћица
• 24 корисника услуга
• подела хуманитарних пакета

Очекивани резултати:

– Смањена угроженост и побољшан квалитет живота старих лица, корисника пројекта и њихово оснаживање за самостални живот у сопственим домовима даљим наставком пружања отворених видова социјалне заштите;

– Јачање капацитета и даљи развој услуга Помоћи у кући, као и промоција отворених видова социјалне заштите старих лица и лакше прихватање оваквих услуга од стране шире локалне заједнице.

Узимајући у обзир чињеницу да је потреба за овом врстом сервиса далеко већа и да постоје потребе за услугом и у сеоским насељима, општина Велико Градиште је одлучила да средства опредељена Одлуком о буџету за 2013. годину за спровођење социјалне политике усмери на проширење услуге помоћи у кући. Реч је о средствима у укупном износу од 2.000.000 динара, тако да је од 01. октобра са радом почело још 14 геронтодомаћица, чиме ће услугу добило још 56 старих становника општине Велико Градиште. Овај пројект траје до 31.јануара 2014.год.