Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Велико Градиште

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( “Сл. гласник РС“, бр.62/06, 47/11 и 93/12), члана 11. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, број 47/13) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на непокретностима на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:

на непокретностима обвезника који води пословне књиге-0,40%
на земљишту обвезника који не води пословне књиге-0,30%
на непокретностима обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, зависе од висине пореске основице, и то:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза
(1) до 10.000.000 динара 0,20%
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара Порез из подтачке (1) + 0,30% на износ преко 10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара Порез из подтачке (2) + 1% на износ преко 25.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара Порез из подтачке (3) + 2% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-10/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print