Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште

На основу чл.6. ст.5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину (Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 3) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, број 47/13) и члана 40 Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштине општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Констатује се да је на територији општине Велико Градиште одређено три зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајно повезаности са централним деловима општине Велико Градиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ПРВОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 1.775,67 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) станова 52.783,00 дин/m².
5) кућа за становање 15.000,00 дин/m².
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 68.497,00 дин/m².
7) гаража и гаражна места 19.000,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ДРУГОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 1.405,80 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) станова 52.783,00 дин/m².
5) кућа за становање 12.300,00 дин/m².
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 68.497,00 дин/m².
7) гаража и гаражна места 13.667,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ТРЕЋОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 650,00 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) станова 52.783,00 дин/m².
5) кућа за становање 6.633,00 дин/m².
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.523,00 дин/m².
7) гаража и гаражна места 3.000,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ЧЕТВРТОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 270,00 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) кућа за становање 6.633,00 дин/m².
5) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.523,00 дин/m².
6) гаража и гаражна места 3.000,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ПЕТОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 270,00 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) кућа за становање 6.633,00 дин/m².
5) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.523,00 дин/m².
6) гаража и гаражна места 3.000,00 дин/m².

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-11/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print