Одлука о стопи амортизације у општини Велико Градиште за оју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008), на захтев Локалне пореске администрације Општинске управе а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ
О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,
ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ,
ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Велико Градиште, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге.

Члан 2.

Стопа амортизације у општини Велико Градиште, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину, обвезника који не води пословне књиге износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-14/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print