Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Велико Градиште

На основу члана 18 а у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 83. а сагласно члану 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09 и 72/09) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Велико Градиште бр.501-42/2011-01 коју је Скупштина општине Велико Градиште донела на 31. седници 29.04.2011. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико Градиште.

Број: 501-66/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print