Одлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

На основу члана 89. и 220. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ бр. 24/11), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.62/06), члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/2008)

Скупштина општине Велико Градиште на 20. седници одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА
И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о стављању ван снаге одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта општине Велико Градиште, донета на 6. седници одржаној 17.12.2008. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико Градиште, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 464-167/2013-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print