Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2014. годину

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине велико градиште, Комисија за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, на 1. седници одржаној дана 19.12.2013. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/ суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2014. годину

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2014. годину.

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2014. годину.

· Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2014. годину, на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2014.годину.

· Право учешћа на јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште.

· Уз пријаву се подноси следећа документација:

– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

· Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог пројеката у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број _____ улица Житни трг број 1 или на интернет страници http://www.velikogradiste.org.rs/ .

· Пренос средстава црквама и верским заједницама вршиће се према пројектним активностима за 2014. годину, одобреним на основу конкурса.

·Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца пројекта

2) адресу подносиоца програма

3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

· Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 20 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.org.rs/. Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

· Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

· Одлуку о распоређивању средстава донеће Општинско веће ће на предлог Комисије.

· Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.org.rs/ .

· За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Председник Комисије

Милан Митић