Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

На основу чл.6. и 7а и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, број 47/13) и члана 40 Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на захтев Локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Велико Градиште, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Велико Градиште одређује се пет зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Велико Градиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона.

ПРВА ЗОНА

Прва зона оивичена је улицом Светосавском од Житног трга до улице Албанске Споменице, улицом Албанске Споменице од раскрснице са Светосавском до улице Бошка Вребалова, улицом Бошка Вребалова од раскрснице до раскрснице улице Војводе Путника, улицом Војводе Путника До раскрснице са улицом Обала Краља Петра И, улицом Обала Краља Петра И од улице Војводе Путниак до улице Мирка Матића, улицом Мирка Матића од улице Обала Краља Петра И до Житног трга и Житним тргом од улице Мирка Матића до улице Светосавске.

У прву зону спадају и улице Бошка Вребалова, Воје Богдановића и улица Солунских ратника у целини, са парцелама које излазе на ове улице, без обзира на величину, као и Туристичко-рекреативно насеље “Бели Багрем“.

 

ДРУГА ЗОНА

Друга зона започиње на крају улице Обала Краља Петра И и почетка насипа путем број 4583 према западу до истичне међе к.п.бр. 2634/1 и к.п.бр. 2634/2, где се наставља правцем некатегорисаног пута број 4584 према југу до укрштања сња улицом Првомајском и улицом Рамском, улицом Рамском до њеног укрштања са улицом 11. октобар, улицом 11. октобра до краја улице где се завршава. Друга зона пресеца улицу Др Бошка Вребалова и наставља улицом Михајла Пупина до улице Солунских ратника, улицом Цвијићевом, улицом Стефана Дечанског, улицом Војводе Степе, улицом Пећке патријаршије од раскрснице са улицом Солунских ратника, улицом Ђуре Јакшића од улице Жичке до улице Крфске, Крфском улицом од улице Павла Савића до к.п.бр.2151/1, па постојећим путем до улице Вељка Влаховића, целом улицом Вељка Влаховића до раскрснице са улицом Жике Поповића и Аласке, затим наставља Аласком до улице Браничевске, леву и десну страну улице Мирослава тирше до раскирснице са улицом Пинкум, леву и десну страну улице Пинкум до улице Браће Буђони, улицом Браће Буђони од раскрснице са улицом Пинкум до улице Обала краља Петра И, улица Обала краља Петра И од улице Браће Буђони до улице Мирка Матића.

ТРЕЋА ЗОНА Трећу зону чини остало грађевинско земљиште у оквиру ГУП-а за град Велико Градиште, а које није обухваћено првом и другом зоном.
ЧЕТВРТА ЗОНА Четврту зону чине насељена места Пожежено и Кусиће.
ПЕТА ЗОНА Пету зону чине остала насеља у општини Велико Градиште.

 

ПРВА зона је најопремљенија зона у општини Велико Градиште према критеријумима из става 1. овог члана.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-9/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print