Одлука о о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2014. годину

На основу члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Комисија за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, на 1. седници одржаној дана 19.12.2013. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2014. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2014. години.

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта у 2014. години, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

· Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта у 2014. години, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.

· Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:

1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;
3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;
2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

– фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,
– оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

· Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници њњњ.великоградисте.орг.рс

· Критеријуми за вредновање програма спортских клубова су:

I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;

2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;

3. референтност и стручност носиоца програма;

4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II статус спорта на националном и међународном плану

III традиција

IV ранг такмичења

V постигнути резултати у претходној години (Навести ако је освојена титула екипног првака у прошлости (сениори-јуниори))

VI Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења

VII Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се

на писарници општине Велико Градиште ,улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив програма-финансирање у области спорта ,

2) назив подносиоца програма

3) адресу подносиоца програма

4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

· Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs, огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште  www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште.

· Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

· Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.org.rs .

· За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 062/80-88-753

III Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2014. годину.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Председник комисије
Милан Митић

image_pdfimage_print