Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Велиико Градиште

На основу члана 7а ст. 3,4, и 7, и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 4) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, број 47/13) и члана 40 Статута општине Велико Градиште, на захтев локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Констатује се да је Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину, територију општине Велико Градиште чине Прва зона, Друга зона, Трећа зона, Четврта зона и Пета зона, као и да је Прва зона-најопремљенија зона.

Коефицијенти на територији општине Велико Градиште износе:

1) за Прву зону 1,0%

2) за Другу зону 0,5%

3) за Трећу зону 0,4%

4) за Четврту зону 0,3%

5) за Пету зону 0,2%

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-12/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print