Одлука о измени и допуни Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода

На основу члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр.62/06) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште (“Службени гласник Општине Велико Градиште), бр.9/08), а на захтев локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина Општине Велико Градиште на својој 20. седници одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ОДЛУКЕ О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ

ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Члан 1.

У Одлуци о отпису камате на доспеле обаваезе по основу одређених локалних јавних прихода (‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’ бр.14/2012) мења се члан 2 и гласи:

Право на отпис камате по основу локалних јавни прихода из члана 1. ове Одлуке остварује се под следећим условима:

– да порески обвезник на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплати главни дуг и споредна пореска давања по основу обавеза из члана 1 ове Одлуке за које подноси захтев за отпис, осим камате, доспелих за плаћање на дан 31.12.2013. године

– да порески обвезник на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода улати главни дуг и споредна проеска давања по основу обавеза из члана 1 ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате доспелих за плаћање од 01. јануара 2013. године, до дана подношења захтева за отпис камате

– да порески обвезник односно лице одговорно за испуњење обавезе, поднесе захтев за отпис камате за сваку врсту обавезе из члана 1. ове Одлуке, посебно, најкасније до 31.12.2014. године.

Члан 2.

У Одлуци о отпису камате на доспеле обаваезе по основу одређених локалних јавних прихода (‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’ бр.14/2012) мења се члан 3 и гласи:

Подносиоцу захтева који је испунио услове из члана 2 ове Одлуке отписаће се камата по основу обавезе коју је уплатио у целости, уколико уплату главног дуга изврши најкасније до 31.12.2014. године.

Члан 3.

Остали делови одлуке остају неизмењени.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.

Број: 401-254/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print