Обавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину – Теленор

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е Обавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште на основу захтева носиоца пројекта „Теленор“ а.д. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, донело је решење бр. 501-47/2013-06 од 20.11.2013. године о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице за мобилну телефонију на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Решење се може добити на увид у просторијама одељења, у згради општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на наведено решење Министру енергетике, развоја и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се предаје преко овог органа прописно таксирана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 501-47/2013-06

Датум: 20.11.2013. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print