1

Обавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину – Теленор

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е Обавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште на основу захтева носиоца пројекта „Теленор“ а.д. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, донело је решење бр. 501-47/2013-06 од 20.11.2013. године о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице за мобилну телефонију на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Решење се може добити на увид у просторијама одељења, у згради општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на наведено решење Министру енергетике, развоја и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се предаје преко овог органа прописно таксирана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 501-47/2013-06

Датум: 20.11.2013. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2013/2014. годину

На основу члана 5. став 2. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2012),

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 42. седници одржаној 14.11.2013. године, доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013-2014. ГОДИНУ

1.

Расписује се Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2013-2014 годину и то:

– ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ …….. група немачки језик и књижевност –

Дипломирани професор немачког језика и књижевности ………………………………………………… 1 стипендија

– АРХИТЕКТОНСКИ или ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ –

Студијски програм Пејзажна архитектура – дипломирани архитекта пејзажне архитектуре … 1 стипендија

– ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ или ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ –

Одсек хемија – дипломирани хемичар – професор хемије………………………………………………… 1 стипендија

– МАТЕМАТИЧКИ ИЛИ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ –

Професор математике или дипломирани математичар …………………………………………………… 1 стипендија

– РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ- дипломирани рударски инжењер………………………… 1 стипендија

2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе која је прописана за стицање одговарајућег степена звања.

3.

Студенти-учесници конкурса подносе Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе следећу документацију:

– пријаву – захтев за доделу стипендије,

– уверење о упису одговарајуће године студија,

– потврду о висини просечне оцене остварене у претходној години студија,

– уверење о члановима заједничког домаћинства,

– потврду о приходима чланова домаћинства за првих шест месеци текуће године, издату од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште,

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10., 11. и 11а. Закона о Ученичком и студентском стандарду (Канцеларија број 4.)

4.

Конкурс је отворен до 2. децембра 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 67-5/2013-01-4

Датум: 14.11.2011. године

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић
Предлог одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2014. годину

Предлог одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2014. годину
Саопштење за јавност – легализација објеката

Обавештавају се власници бесправно изграђених објеката, односно делова објеката који су изграђени до 01. новембра 2013. године да могу поднети захтев за легализацију истих закључно са 30. јануаром 2014. године.

Поступци за легализацију започети до дана ступања на снагу Закона о легализацији („Сл.гл.РС“, бр. 95/13) по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до 11. новембра 2013. године, окончаће се по одредбама Закона о легализацији објеката („Сл.гл.РС“, бр. 95/13).

Захтеви се подносе лично у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, зграда Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, канцеларија бр. 11 у приземљу.

Потребна документација наведена је у обрасцу захтева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 351-378/2013-06
Датум: 05.11.2013 године