Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Велико Градиште кога чине катастарске парцеле неусловне за изградњу, формиране Пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, у циљу формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011) Плану генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плану измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) на локацији „Бели Багрем“, „Шумска управа“, „Боже Димитријевића“ у к.о. Велико Градиште и „Калиновац“ у к.о. Кисиљево, и то:

а)

-кат. парц. бр. 2229/17 „Бели Багрем“ од 1,06 ара;
-кат. парц. бр. 2229/18 „Бели Багрем“ од 1,13 ара;
-кат. парц. бр. 2229/19 „Бели Багрем“ од 2,04 ари;
-кат. парц. бр. 2229/23 „Бели Багрем“ од 1,29 ара;
-кат. парц. бр. 2229/24 „Бели Багрем“ од 0,49 ара;
-кат. парц. бр. 2229/25 „Бели Багрем“ од 0,32 ара;
све у к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

б)

-кат. парц. бр. 2366/363 „Бели Багрем“ површине 1,11 ара;
-кат. парц. бр. 2299 „Бели Багрем“ површине 21/521 м2;
-кат. парц. бр. 2366/247 „Бели Багрем“ површине 363/763 м2;
-кат. парц. бр. 2378/23 „Бели Багрем“ површине 0,65 ара;
-кат. парц. бр. 2366/116 „Бели Багрем“ површине 1,49 ара;
све у к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

в)

-кат. парц. бр. 2329/6 „Бели Багрем“ површине 1,20 ара, к.о. Велико Градиште са
правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

г)

-кат. парц. бр. 2151/14 „Шумска управа“ површине 0,91 ара, к.о. Велико Градиште;
-кат. парц. бр. 2127/2 „Калиновац“ површине 1,30 ара, к.о. Кисиљево;
-кат. парц. бр. 1537/1 „Боже Димитријевића“ површине 0,81 ара, к.о. Велико
Градиште;
све са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Катастарске парцеле из тачке I формиране су пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште и надељују се ради формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плану генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плану измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013). На парцелама није могућа градња објекта.

V Почетна цена за предмете надметања из тачке I под а) износи 3.000,00 евра по једном ару; под б) износи 2.000,00 евра по једном ару; под в) износи 1.000,00 евра по јеном ару; под г) у износу од 1.500,00 евра по једном ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX Предност у односу на најповољнијег понуђача имаће корисници – власници парцела са којима се предметно земљиште непосредно граничи.

X По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

XI У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464/154/2013-06,

дана 10.Октобар 2013. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print