Јавни увид – процена утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“

Носилац пројекта „Теленор“ д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши јавни увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 09-12 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења у писменом облику о захтеву носиоца пројекта је 13.11.2013. године.

Ово обавештење је донето на основу чл. 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр. 135/2004, 36/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-47/2013-06
Датум: 24.10.2013 године

image_pdfimage_print