Archive for month: октобар, 2013

Одлука о поништавању јавног надметања на кп.бр. 1973/3 улица Бошка Вребалова

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/11), члана 15.,16.,17. и 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 08/2011), као и члана 20. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/08) Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште, на предлог Председника општине Велико Градиште, објављује Одлуку о поништавању јавног надметања.

1. Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште објавила је на огласној табли СО Велико Градиште Јавно надметање за отуђење и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр. 464-18/2013-01 од 19.08.2013. године, као и на локалној – телевизијској станици „Коперникус“ Велико Градиште.

Овим путем ОБЈАВЉУЈЕ да је јавно надметање на предлог Председника општине Велико Градиште у делу који се односи на кп.бр. 1973/3 Бошка Вребалова, градско грађевинско земљиште, површине 3.10 ари од стране ове Комисије ПОНИШТЕНО.

2. Ново јавно надметање биће накнадно објављено на начин како је и до сада вршено објављивање.

Бр. 464-18/2013-01-03

14.10.2013.год.

КОМИСИЈА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавни увид – процена утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“

Носилац пројекта „Теленор“ д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши јавни увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 09-12 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења у писменом облику о захтеву носиоца пројекта је 13.11.2013. године.

Ово обавештење је донето на основу чл. 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр. 135/2004, 36/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-47/2013-06
Датум: 24.10.2013 године

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу резиденцијалних стамбених објеката – вила на к.п.бр. 2234/3 к.о. Велико Градиште – Горан Стевановић

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2234/22 и 2234/23 обе у К.О. Велико Градиште подносиоца захтева Горана Стевановића из Београда, Синђелићева 36.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.10.2013. године до 28.10.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 28.10.2013. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

обрасци за подношење примедби и сугестија
– за физичка лица
– за правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353- 314/2013-06
Датум: 18.10.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу резиденцијалних стамбених објеката – вила на к.п.бр. 2234/3 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2234/3 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENT д о о“ из Београда, Тошин бунар 272.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.10.2013. године до 24.10.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.10.2013. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

обрасци за подношење примедби и сугестија
за физичка лица
за правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353- 308/2013-06
Датум: 17.10.2013. године

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште међу најбољима реализовала програм „Промоција електронске управе и е-комуникација са грађанима и привредом“

Општина Велико Градиште представила се на завршном скупу у оквиру иницијативе „Промоција електронске управе и е-комуникација са грађанима и привредом“, који је 11. октобра одржан у Палати Србија.

Ову иницијативу реализовали су Национални демократски институт (НДИ) и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, уз подршку Министарства правде и државне управе, Министарства спољне и унутрашње трговине и Сталне конференције градова и општина, са циљем подизања свести о значају савременог приступа комуникације са грађанима и привредним субјектима, кроз промовисање и унапређивање електронске управе на локалном нивоу.

У оквиру скупа одржане су презентације локалних самоуправа које су спровеле најуспешније иницијативе овог програма представивши резултате свог учешћа у пројекту. Општини Велико Градиште, као једној од осам најуспешнијих, од укупно 20 општина које су учествовале у програму, уручена је захвалница коју је примила представница општине, Весна Милановић, сарадник на овом програму.

Овом приликом, представници релевантних институција и организација цивилног друштва представили су своје иницијативе које доприносе развоју електронске управе и транспарентнијем раду институција на националном и локалном нивоу.

На скупу су, такође, представљене активности и планови за унапређење електронске управе на националном и локалном нивоу, Министарства правде и државне управе, и Портал е-Управа те смернице за израду њеб презентација органа управе, Министарства унутрашње и спољне трговине и телекомуникација.

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Велико Градиште кога чине катастарске парцеле неусловне за изградњу, формиране Пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, у циљу формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011) Плану генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плану измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) на локацији „Бели Багрем“, „Шумска управа“, „Боже Димитријевића“ у к.о. Велико Градиште и „Калиновац“ у к.о. Кисиљево, и то:

а)

-кат. парц. бр. 2229/17 „Бели Багрем“ од 1,06 ара;
-кат. парц. бр. 2229/18 „Бели Багрем“ од 1,13 ара;
-кат. парц. бр. 2229/19 „Бели Багрем“ од 2,04 ари;
-кат. парц. бр. 2229/23 „Бели Багрем“ од 1,29 ара;
-кат. парц. бр. 2229/24 „Бели Багрем“ од 0,49 ара;
-кат. парц. бр. 2229/25 „Бели Багрем“ од 0,32 ара;
све у к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

б)

-кат. парц. бр. 2366/363 „Бели Багрем“ површине 1,11 ара;
-кат. парц. бр. 2299 „Бели Багрем“ површине 21/521 м2;
-кат. парц. бр. 2366/247 „Бели Багрем“ површине 363/763 м2;
-кат. парц. бр. 2378/23 „Бели Багрем“ површине 0,65 ара;
-кат. парц. бр. 2366/116 „Бели Багрем“ површине 1,49 ара;
све у к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

в)

-кат. парц. бр. 2329/6 „Бели Багрем“ површине 1,20 ара, к.о. Велико Градиште са
правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

г)

-кат. парц. бр. 2151/14 „Шумска управа“ површине 0,91 ара, к.о. Велико Градиште;
-кат. парц. бр. 2127/2 „Калиновац“ површине 1,30 ара, к.о. Кисиљево;
-кат. парц. бр. 1537/1 „Боже Димитријевића“ површине 0,81 ара, к.о. Велико
Градиште;
све са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Катастарске парцеле из тачке I формиране су пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште и надељују се ради формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плану генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плану измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013). На парцелама није могућа градња објекта.

V Почетна цена за предмете надметања из тачке I под а) износи 3.000,00 евра по једном ару; под б) износи 2.000,00 евра по једном ару; под в) износи 1.000,00 евра по јеном ару; под г) у износу од 1.500,00 евра по једном ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX Предност у односу на најповољнијег понуђача имаће корисници – власници парцела са којима се предметно земљиште непосредно граничи.

X По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

XI У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464/154/2013-06,

дана 10.Октобар 2013. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локација „Бели Багрем“ коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату Посторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плана измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013), ради изградње објеката предвиђених плановима, и то:

а) ½ кат. парц. бр. 2149, Калиновац, површине 2,89 ара, к.о. Кисиљево;

б) кат. парц. бр. 686, Гај, површине 33,48 ари, к.о. Кисиљево;

в) кат. парц. бр. 2366/127, Бели Багрем, површине 3,99, к.о. Велико Градиште;

г) кат. парц. бр. 2081/6, Калиновац, површине 2,01 ара, к.о. Кисиљево;

д) кат. парц. бр. 1894/2, Воје Богдановића, површине 2,55 ара, к.о. Велико Градиште.

II Предмете надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из тачке I је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Посторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмет надметања из тачке I под а) износи 1.500,00 евра по једном ару; под б) износи 400,00 евра по ару; под в) износи 3.000,00 евра по ару; под г) износи 1.000,00 евра по ару; под д) износи 5.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464-154/2013-06,

дана 10. Октобар 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКОГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљиште

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локација „Бели Багрем“ коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату Посторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плана измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013), ради изградње објеката предвиђених плановима, и то:

а) ½ кат. парц. бр. 2149, Калиновац, површине 2,89 ара, к.о. Кисиљево;
б) кат. парц. бр. 686, Гај, површине 33,48 ари, к.о. Кисиљево;
в) кат. парц. бр. 2366/127, Бели Багрем, површине 3,99, к.о. Велико Градиште;
г) кат. парц. бр. 2081/6, Калиновац, површине 2,01 ара, к.о. Кисиљево;
д) кат. парц. бр. 1894/2, Воје Богдановића, површине 2,55 ара, к.о. Велико Градиште.

II Предмете надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из тачке И је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Посторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмет надметања из тачке I под а) износи 1.500,00 евра по једном ару; под б) износи 400,00 евра по ару; под в) износи 3.000,00 евра по ару; под г) износи 1.000,00 евра по ару; под д) износи 5.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464-154/2013-06,

дана 10. Октобар 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКОГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљиште

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“,бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписана у корист општине Велико Градиште а у обухвату су све у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013), и то:
– кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „, њива 2. класе цела вел. 8,33 ари, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмет надметања из тачке налази I нуди се као комунално неуређена и неопремљена

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из се отуђују будућим купцима у својину.

Изабрани купац је дужан да Плановима предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта.

IV На парцелама из тачке I предвиђена је изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из тачке I износи 2000 еура по ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.

Број: 464-59/2013-06,

дана 10. Октобра 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локацију „Бели Багрем“ коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату Посторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом, и то:

– кат. парц. бр. 2266 „Бели Багрем“, градско грађевинско земљиште цела вел. 5.23 ари, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмет надметања – непокретност из тачке I отуђује се и нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

III Непокретност из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

IV На парцели из тачке I је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Посторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмет надметања из тачке I износи 4.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464-120/2013-06,

дана 10. Октобар 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print