1

Процена утицаја на животну средину – П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о, Курјаче

Општинска Управа Општине Велико Градиште – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује Обавештење о донетом решењу у коме је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о., ул. Курјаче бб, 12220 Мајиловац, спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса намењеног откупу, обради, складиштењу пољопривредних производа, израду бунара и коришћење поџемних вода, предвиђеног на катастарској парцели 5862 К.О. Мајиловац, на територији општине Велико Градиште.

У спроведеном поступку донето је решење којим је утврђено да за наведени пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за пројектоване капацитете и планиране садржаје уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
Донетим решењем утврђени су минимални услови заштите животне средине којих је носилац пројакта дужан да се придржава.

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и расположивих података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног објекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије»,број114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид (зграда Општине Велико Градиште, Житни трг 1. соба бр. 11) и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру енергетике, резерве и заштите животне средине РС.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије», број 135/04, 36/09).

Послови пољопривреде, водопривреде
и заштите животне средине:
Данијела Илић, дипл.инж.пољ.